หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
2
พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 111,600 111,600 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ช่างจักสานไม้ไผ่เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 57,400 57,400 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
จัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ 71,000 71,000 100.00
2
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดจังหวัดยโสธร
โครงการปกติ 53,000 53,000 100.00
3
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปี 2566
โครงการปกติ 71,000 70,900 99.86
4
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผงลาบยโส
โครงการปกติ 53,000 53,000 100.00
5
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้าน
โครงการปกติ 61,000 61,000 100.00
6
ยกระดับความสามารถของชุมชนจักสานไม้ไผ่โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
โครงการปกติ 71,000 71,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการติดตามการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบ Non credit ที่มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
2
การจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
3
การจัดการดินน้ำและปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
4
การทำกิมจิจากต้นหอม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
5
การทำของที่ระลึกจากเศษหนัง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 45,000 100.00
6
การทำปลาส้มยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
7
การทำสเปรย์ดับกลิ่นจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
8
การบริหารการเงินและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
9
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 18,300 110.91
10
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
11
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
13
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
14
การเพาะเห็ดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 12,750 77.27
15
การย้อมผ้าและย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
16
การย้อมผ้าและย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
17
การเสริมสวยนวดสปาหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 12,750 77.27
18
นักการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
19
ผู้ประกอบการอาหารสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
20
ไส้กรอกอีสาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE))
โครงการปกติ 100,000 98,888 98.89
2
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 68,000 68,000 100.00
3
โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
4
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
5
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 2,000 0 0.00
6
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
7
สำรวจความพึงพอใจของชุมชนและนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 2,000 0 0.00
8
อบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 95,920 147.57
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรว่านไพลด้วยกระบวนการเกษตรชีวภาพเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,937,500 1,912,508 98.71