เทคนิคการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้สอนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนน่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน
นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี (วิทยาลัยชุมชนน่าน)      21 มีนาคม พ.ศ. 2566