การพัฒนาหลักสูตรกาแฟน่าน
การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนกาแฟน่าน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกาแฟในจังหวัดน่าน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี (วิทยาลัยชุมชนน่าน)      21 มีนาคม พ.ศ. 2566