ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
2
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
3
โครงการจัดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานร้านกาแฟ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรการออกแบบศิลปะประยุกต์ วิทยาลัยชุมชนน่าน(Program in Applied Art Design)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน บนฐานพหุวัฒนธรรม (Multicultural)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
โครงการปกติ
8
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มัดย้อมสีธรรมชาติแบบชิโบริ
โครงการปกติ
9
โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 3
โครงการปกติ
10
ผึ้งโพรงป่าเพื่อการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
11
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
12
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ
13
การเขียนแคปชั่นและตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การคิดต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การถ่ายภาพ/ตัดต่อคลิปวีดีโอ ด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การแปรรูปกล้วยในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การแปรรูปสมุนไพรชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่าง ๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
ทักษะคิดเชิงระบบ จดบันทึกคำหลัก ร้อยเรียงสู่แผนเพื่อลงมือสร้างรูปธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าชุมชนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
น้ำหอมแห้งเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
บาริสต้ากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
บาริสต้ากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
บาริสต้ากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
แผนธุรกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
พื้นฐานการทอผ้าพื้นเมือง 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
33
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
34
กิจกรรมนิเทศติดตามการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
35
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
36
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ
37
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการปกติ
38
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
โครงการปกติ
39
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
40
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
41
โครงการส่งเสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
42
โครงการการส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
43
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์น่านศึกษา” พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ
44
ศูนย์ความรู้กินได้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
45
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดน่าน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
46
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
47
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
48
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
49
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
50
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
51
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา
52
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา