หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 62,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
2
โครงการเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
3
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
โครงการปกติ 120,000 9,700 8.08
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
พัฒนาสื่อองค์ความรู้อาชีพของชุมชน และการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
: ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
การขยายพันธุ์ไผ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,775 0 0.00
3
การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูปด้วยมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,575 0 0.00
4
การทำพรมเช็ดเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,875 0 0.00
5
การประกอบธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,375 0 0.00
6
การผลิตพืชฟ้าทะลายโจรและการแปรรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,675 0 0.00
7
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม่้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,775 0 0.00
8
การเลี้ยงมดแดง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,975 0 0.00
9
การเลี้ยงไส้เดือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,575 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 53,200 0 0.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา สำรวจความพึงพอใจ อนุปริญญา/ฝึกอบรม
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
3
โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษา
โครงการปกติ 6,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนามาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ
โครงการปกติ 83,000 3,150 3.80
7
โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 49,000 14,344 29.27
8
โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ 24,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
ศูนย์บ่มเพาะอาชีพและนวัตกรรมการเกษตร BCG
โครงการปกติ 200,000 32,250 16.13
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมและการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดทำมาตรฐานการแปรรูปพืชสมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 9,622 9.62
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำชุมชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 80,000 9,700 12.13
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
4
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,695,800 97,766 5.77