ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
2
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมบ้านใหม่ไทยพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมการมีงานทำจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
5
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
โครงการปกติ
6
โครงการข้าวอินทรีย์ วิถีสระแก้ว : การทำนาข้าวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
โครงการปกติ
7
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านพระเพลิง
โครงการปกติ
8
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าจากภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าสู่เศรษฐกิจชุมชน
โครงการปกติ
9
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วกล้วยสมุนไพรบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
10
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และบริการวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)
โครงการปกติ
11
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เสื่อยกลายบ้านท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
12
การพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
13
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
14
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
15
โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
16
การเกษตรแบบมินิมอลในยุคโควิด 19
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การทำขนมอบเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การทำบัญชีครัวเรือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การทำหมอนสม็อค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การสานตะกร้าจากเชือกสังเคราะห์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
งานสานจากหญ้าแฝก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
ร่มผ้าขาวม้านาโน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
30
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ
31
โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
32
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
33
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
34
โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
35
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
36
โครงการพัฒนาสื่อ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน
โครงการปกติ
37
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ
38
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
39
โครงการการพัฒนาส่วนประสมการตลาดธุรกิจอาหารออนไลน์ครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
40
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
41
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
42
โครงการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
43
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่นบ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
44
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
45
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
46
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
47
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
48
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
49
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
50
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
51
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา
52
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา