ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาประเพณีบั้งไฟโบราณ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และการมีงานทำของผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
3
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเพื่อการค้าโคกเจริญ
โครงการปกติ
4
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปี 2565
โครงการปกติ
5
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บ้านคำครตาในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บนวิถีปกติใหม่
โครงการปกติ
6
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแปรรูปข้าวอินทรีย์เป็นผู้ประกอบการายใหม่
โครงการปกติ
7
การศึกษาภูมิปัญญาการจักสานไม้ไผ่ของชนเผ่าภูไทในพื้นที่จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ
8
การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านสู้ตลาดอินทรีย์จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ
9
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากแตงโม จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
10
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยชุมชนยโสธรประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
11
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
12
โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาอาชีพ และหลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
13
การจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การจัดการแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามหลักแพทย์แผนไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การบริหารการเงินและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
ผู้ประกอบการอาหารสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
ภาษาเพื่อการขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
21
4. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
22
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
23
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
24
โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2563
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
27
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
28
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
29
สำรวจความพึงพอใจของชุมชนและนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
30
โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
31
การจัดการความรู้การปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรว่านไพลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
32
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
33
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
34
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
35
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
36
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
37
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา