ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะรูปหนังตะลุงเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
2
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 6 ศูนย์การเรียน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการปกติ
5
การพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
7
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เภสัชกรรมไทย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
8
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
9
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ
10
การทำน้ำพริกสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การทำอาหารและขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การทำอาหารและขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำอาหารและขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 18 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 18 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
ช่างออกแบบและสร้างงานปูนปั้นไม้เทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
หลักสูตรการทำน้ำมันสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
หลักสูตรการทำน้ำมันสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
หลักสูตรการทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษวัสดุเพื่อสร้างมูลค่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
หลักสูตรช่างออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
หลักสูตรช่างออกแบบและตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบตามสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
หลักสูตรช่างออกแบบและตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบตามสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
หลักสูตรช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
25
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการศึกษาในยุค New Normal
โครงการปกติ
27
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ
28
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ในขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
29
พัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
30
การส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยสื่อนิทาน ตามรอยศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
31
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
32
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ
33
โครงการตามรอยพ่อหลวง ร.9 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ
34
โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ
35
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ
36
ตลาดนัดวัฒนธรรมสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ
37
เปิดบ้าน วชช. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
38
เพิ่มศักยภาพในพื้นที่ด้านอาชีพ 5 ตำบล ชุมชนหมู่บ้านคูน้ำรอบ ตำบลนาทับ หมู่บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง หมู่บ้านวังงู ตำบลตลิ่งชัน บ้านเลียบ ตำบลสะกอม หมู่บ้านซอง ตำบลนาทวี จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
39
การพัฒนาและยกระดับทรัพยากรในพื้นที่อำเภอจะนะสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
โครงการปกติ
40
โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เชิงนิเวศและสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่นในอำเภอนาทวี (นาทวีเมืองสมุนไพร)
โครงการปกติ
41
โครงการยกระดับอาชีพชุมชนฐานรากแบบบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม อำเภอสะบ้าย้อย ภายใต้แนวคิด BCG
โครงการปกติ
42
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ แบบมุ่งเป้าหมายกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากจนในอำเภอเทพา
โครงการปกติ
43
โครงการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
โครงการปกติ
44
ส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานทรัพยากรพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
45
โครงการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
46
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
47
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
48
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
49
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
50
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
51
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา