ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
2
สืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตารีอีนา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
ศึกษาผลการนำคู่มือจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามวิถีมุสลิมสำหรับสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
5
พัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนสุไหงบาลา
โครงการปกติ
6
โครงการศึกษาศักยภาพและอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
7
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน(การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ)
ประกาศนียบัตร
8
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูัตรบริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
Bakery in-Trand
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำตลาดสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟรูปแบบ slow bar moka pot
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การออกเครื่องประดับและภูมิปัญญา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การออกแบบผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การออกแบบแฟชั่นและภูมิปัญญา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุคส์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Street Food)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
24
การประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการปกติ
25
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ
26
โครงการการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ
28
พัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
29
การจัดการพัฒนาศักยภาพผ้าปาเต๊ะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
30
การจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร(ทุเรียน)ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
31
การพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบทวิภาษา(FUN) ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
32
โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อธุรกิจ ชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
33
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
34
โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน “พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9”ของนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
35
โครงการสืบสานการแต่งกายสไตล์มลายู
โครงการปกติ
36
โครงการสืบสานการนวดพื้นบ้านลังกาสุกะ (มนต์มลายู)
โครงการปกติ
37
โครงการสืบสานรักษาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
โครงการปกติ
38
โครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
39
มหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้
โครงการปกติ
40
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
41
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
42
การพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม(Upskill)
โครงการปกติ
43
การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชและผลไม้พื้นถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
โครงการปกติ
44
โครงการ Green Market ริมทางรถไฟพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
45
โครงการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
46
โครงการตลาดนัดชุมชนสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนละหาร
โครงการปกติ
47
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
โครงการปกติ
48
โครงการส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ในยุค 4.0
โครงการปกติ
49
โครงการส่งเสริมทักษะการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม(Zoom)สำหรับผู้นำชุมชน
โครงการปกติ
50
โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิมชายแดนใต้
โครงการปกติ
51
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ
52
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบุกเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบ้านสุไหงบาลา
โครงการวิจัย
53
ศึกษาและยกระดับผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานกระจูดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : BCG in Action Circular Economy Narathiwat
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
54
เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
55
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
56
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา
57
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
58
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
59
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา
60
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
61
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
62
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา