ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
โครงการปกติ
2
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก
โครงการปกติ
5
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น
โครงการปกติ
6
โครงการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
7
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ทักษะวิชาชีพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
8
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
9
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการปกติ
10
โครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน
โครงการปกติ
11
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ
12
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็วสปีดโบ๊ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ
13
การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การตลาดออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การตัดเย็บชุดสตรีพหุวัฒนธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำติ่มซำเพื่อการประกอบอาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การทำน้ำพริกสำเร็จรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มสด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
24
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ
26
โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ
27
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ
28
อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
29
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ สังคม ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกตรี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
30
การจัดการความรู้พืชสมุนไพร (ขมิ้น) ในจังหวัดสตูล
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
31
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
32
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
33
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
34
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
35
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา
36
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
37
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
38
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา