การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล
การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล
-
นายพงศธร กันทะวงค์ (วิทยาลัยชุมชนแพร่)      11 ตุลาคม พ.ศ. 2561