หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษา : การทำบายศรีคนไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ 62,000 62,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 167,027 83.51
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
โครงการปกติ 120,000 120,000 100.00
2
โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ด้วยกลยุทธ์ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และแปรรูปข้าวอินทรี อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ 105,000 105,000 100.00
3
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ สู่ความยั่งยืน
โครงการปกติ 150,000 149,991 99.99
4
โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
โครงการปกติ 165,000 171,000 103.64
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (กีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ)
ประกาศนียบัตร 269,400 83,430 30.97
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 80,000 95,200 119.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การจัดการน้ำด้วยรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 8,169 49.51
2
การซอยผมทรงสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,000 0 0.00
3
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 10,472 105.78
4
การทำขนมไทยเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 97,050 215.67
5
การทำบายศรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 0 0.00
6
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
7
การประกอบธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 0 0.00
8
การปลูกผักปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 14,355 99.69
9
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 63,000 108,230 171.79
10
การผลิตพืชสมุนไพรในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 0 0.00
11
การผลิตอิฐบล็อกปูพื้นเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 14,686 101.99
12
การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 21,292 40.33
13
การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 0 0.00
14
การเลี้ยงหนูนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,750 0 0.00
15
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,240 16,240 100.00
16
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
17
ช่างเขียนทองผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 46,209 175.03
18
เทคนิคการพูดในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 26,600 161.21
19
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2571)
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 50,000 42,222 84.44
3
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
โครงการปกติ 82,400 63,750 77.37
4
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการปกติ 45,000 92,340 205.20
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
7
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,021 100.03
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรกะเม็งและแนวทางการแปรรูปสมุนไพรกะเม็งเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
โครงการปกติ 100,000 29,351 29.35
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,372,440 2,039,635 85.97