หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 62,000 62,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 207,000 207,000 100.00
2
โครงการศูนย์การศึกษาศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 213,000 213,000 100.00
3
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพขีวิตผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 120,000 120,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชา จังหวัดศึกษา
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
การพัฒนาสื่อองค์ความรู้เพื่อชุมชน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้ การทำขนมไทยตามท้องถิ่น
โครงการปกติ 31,700 31,700 100.00
2
การขยายพันธุ์ไผ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,400 0 0.00
3
การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูปด้วยมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,500 5,400 18.95
4
การตัดเย็บเสื้อสมุนไพรเย็บมือ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,800 9,000 14.80
5
การทำขนมไทยตามท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 55,200 18,500 33.51
6
การผลิตไม้กวาดจากขวดพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,500 8,995 71.96
7
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม่้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,500 0 0.00
8
การเพาะเห็ดโคนน้อย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,600 53,850 88.86
9
การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,500 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 57,000 57,000 100.00
2
โครงการติดตาม ผู้สำเร็จการศึกษา/สำรวจความพึงพอใจ/อนุปริญญา/ฝึกอบรม/นักศึกษาออกกลางคัน
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
3
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
4
โครงการพัฒนามาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร
โครงการปกติ 23,000 23,000 100.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพผุ้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
6
นิเทศติดตามการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
7
ส่งเสริมการการวิจัยในชั้นเรียน วิจัยชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 36,100 36,100 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่นและแนวทางการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำชุมชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 100,000 46,647 46.65
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,847,800 1,632,192 88.33