หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 12,040 12,040 100.00
2
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมบ้านใหม่ไทยพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 35,000 35,000 100.00
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
3
โครงการข้าวอินทรีย์ วิถีสระแก้ว : การทำนาข้าวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
โครงการปกติ 65,000 64,232 98.82
4
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านพระเพลิง
โครงการปกติ 60,000 59,254 98.76
5
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าจากภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าสู่เศรษฐกิจชุมชน
โครงการปกติ 65,000 61,627 94.81
6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วกล้วยสมุนไพรบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
7
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และบริการวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)
โครงการปกติ 1,214,000 1,213,999 100.00
8
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เสื่อยกลายบ้านท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 66,000 66,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 63,600 54,252 85.30
2
โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 37,600 37,597 99.99
3
การเกษตรแบบมินิมอลในยุคโควิด 19
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 9,900 66.00
4
การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 13,530 56.38
5
การทำขนมอบเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 27,716 92.39
6
การทำบัญชีครัวเรือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 10,867 72.45
7
การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 16,200 54.00
8
การทำหมอนสม็อค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 14,944 71.16
9
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 13,200 66.00
10
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 9,900 66.00
11
การสานตะกร้าจากเชือกสังเคราะห์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,500 16,656 77.47
12
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 13,500 90.00
13
งานสานจากหญ้าแฝก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,000 16,500 66.00
14
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,000 5,075 22.07
15
ร่มผ้าขาวม้านาโน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,500 9,900 63.87
16
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,000 11,700 73.13
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
2
โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 4,000 4,000 100.00
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
4
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 20,000 13,346 66.73
5
โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 105,000 105,000 100.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 78,600 78,600 100.00
7
โครงการพัฒนาสื่อ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
8
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
9
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการการพัฒนาส่วนประสมการตลาดธุรกิจอาหารออนไลน์ครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
2
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 70,000 68,916 98.45
3
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 240,000 240,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่นบ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 100,000 99,922 99.92
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
7
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
8
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,606,840 3,488,373 96.72