หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานศิลป์พื้นบ้านสู่แหล่งเรียนรู้และยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีชุมชน
โครงการปกติ 50,030 50,030 100.00
2
โครงการอนุรักษ์สืบสานวิถีศาสนาและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 210,000 210,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การจัดการความรู้เกษตรผสมผสานหลังจากการทำนา (ด้านปศุสัตว์)
โครงการปกติ 200,000 183,804 91.90
2
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้
โครงการปกติ 138,700 154,896 111.68
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทย) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 70,000 41,295 58.99
2
ดิจิตอลคลาสรูมและการพัฒนาสือออนไลน์
โครงการปกติ 30,000 33,705 112.35
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการเผยแพร่ผลงานและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 52,500 66,091 125.89
2
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 56,129 233.87
3
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
4
การออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,000 0 0.00
5
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 24,000 120.00
6
หลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,100 5,400 66.67
7
หลักสูตรการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
8
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 112,500 0 0.00
9
หลักสูตรการถ่ายภาพและสร้างคลิปวีดิโอสั้นจากสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
10
หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 48,790 271.06
11
หลักสูตรการทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,000 11,505 33.84
12
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,500 22,500 55.56
13
หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 14,100 62.67
14
หลักสูตรขนมโดนัทสอดไส้ผลไม้พื้นถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,240 3,600 57.69
15
หลักสูตรชาชักลีลา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 19,754 219.49
16
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 38,570 160.71
17
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนำสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ 94,400 95,992 101.69
2
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โครงการปกติ 65,000 93,339 143.60
3
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
4
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 15,000 3,234 21.56
5
โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
6
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมนยะลา
โครงการปกติ 50,000 48,408 96.82
7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 100,000 83,427 83.43
9
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ 250,000 247,000 98.80
2
โครงการผู้นำจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 175,000 176,151 100.66
3
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวง
โครงการปกติ 140,000 140,000 100.00
4
โครงการสังคมพหุวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งเชื่อมสันติสุขสู่ชายแดนใต้
โครงการปกติ 400,000 398,849 99.71
5
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนชายเเดนภาคใต้
โครงการปกติ 200,000 203,000 101.50
6
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดแดนภาคใต้
โครงการปกติ 190,000 190,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 1,800,000 443,125 24.62
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 1,050,000 1,050,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,239,470 4,673,694 74.91