หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 52,030 52,030 100.00
2
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนคนปัตตานี
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
: โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
Start Up กับ ธุรกิจชุมชน
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
2
โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 120,100 94,650 78.81
3
โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าผ้าสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ 120,000 117,854 98.21
4
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือหวานปัตตานี
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการอบรม “หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง”
โครงการปกติ 46,200 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 100,000 8,269 8.27
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การขายออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
2
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 85,093 161.16
3
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยมสู่อาชีพอิสระ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 20,750 78.60
4
การทำขนม Coffee break
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 69,163 130.99
5
การทำเค้ก-แต่งหน้าเค้กและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 40,466 153.28
6
การทำโรตี-ชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
7
การทำอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
8
การเป็น YouTuber
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
9
การเพาะเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
10
การออกแบบเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
11
ช่างตัดผมชายเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
12
ธุรกิจ start up
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
โครงการปกติ 2,700 0 0.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 6,300 0 0.00
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการปกติ 59,000 59,000 100.00
4
โครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 13,500 13,500 100.00
5
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
6
โครงการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
โครงการปกติ 27,000 14,790 54.78
7
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 102,500 102,500 100.00
8
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 21,000 14,050 66.90
9
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางเลือก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
10
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ หลักสูตรอนุปริญญา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 2,700 2,700 100.00
11
โครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 3,600 3,600 100.00
12
โครงการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 45,000 14,265 31.70
13
โครงการสร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 11,000 11,000 100.00
14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่
โครงการปกติ 59,000 40,690 68.97
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EFสำหรับเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 67,914 67.91
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการขับเคลื่อนจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 175,000 175,000 100.00
2
โครงการมหกรรมสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
โครงการปกติ 200,000 181,689 90.84
3
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
4
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา
โครงการปกติ 190,000 137,400 72.32
5
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวง
โครงการปกติ 140,000 248,600 177.57
6
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 400,000 100,000 25.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1
โครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่
โครงการปกติ 40,000 64,000 160.00
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
โครงการปกติ 95,000 95,000 100.00
3
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อการเลี้ยงโคขุน
โครงการปกติ 95,000 88,520 93.18
4
โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดชุมชนยูโยด่านภาษี
โครงการปกติ 95,000 88,412 93.07
5
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านกูบังบาเดาะ
โครงการปกติ 95,000 95,000 100.00
6
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบาง ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 95,000 65,339 68.78
7
โครงการส่งเสริมอาชีพป่าชายเลน ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 95,000 0 0.00
8
โครงการสร้างฐานการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปกติ 95,000 95,500 100.53
9
โครงการสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส
โครงการปกติ 95,000 95,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
เกษตรนาข้าวปลอดภัย 4.0
โครงการปกติ 234,000 234,000 100.00
2
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสู่มาตรฐานสุขอนามัย
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
3
โครงการการยกระดับคุณภาพปลาส้มสะพานม้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
โครงการปกติ 270,000 270,000 100.00
4
โครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 50,000 34,021 68.04
5
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความต้องการของตลาด
โครงการปกติ 120,000 124,218 103.51
6
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ระดับครัวเรือน
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
7
โครงการพัฒนาต้นแบบการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศ
โครงการปกติ 60,000 46,461 77.44
8
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดเหลว
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
9
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากเมืองสาย บ้านลาเมาะทะเล ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 288,000 165,044 57.31
10
โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปจากกล้วย
โครงการปกติ 60,000 59,997 100.00
11
โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปกติ 60,000 56,650 94.42
12
โครงการพัฒนาอาชีพขนมอบกลุ่มสตรี บ้านจะมือฆา ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
13
โครงการศึกษาบริบทและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 340,000 340,000 100.00
14
โครงการส่งเสริมการนำฐานทุนทรัพยากรท้องถิ่นจากผลผลิตทางการเกษตร พืชท้องถิ่น และสมุนไพร มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
15
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อการดำรงชีพในยุค New normal
โครงการปกติ 208,000 95,212 45.78
16
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ 60,000 45,246 75.41
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
6
อิสลามศึกษา (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,135,030 4,857,591 79.18