หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาประเพณีบั้งไฟโบราณ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ 63,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และการมีงานทำของผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการปกติ 230,000 116,456 50.63
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเพื่อการค้าโคกเจริญ
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
2
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปี 2565
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
3
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บ้านคำครตาในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บนวิถีปกติใหม่
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
4
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแปรรูปข้าวอินทรีย์เป็นผู้ประกอบการายใหม่
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
5
การศึกษาภูมิปัญญาการจักสานไม้ไผ่ของชนเผ่าภูไทในพื้นที่จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ 80,000 79,200 99.00
6
การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านสู้ตลาดอินทรีย์จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
7
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากแตงโม จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ 60,000 54,550 90.92
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยชุมชนยโสธรประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 94,880 71,814 75.69
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 100,000 114,320 114.32
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาอาชีพ และหลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 22,680 22,680 100.00
2
การจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 33,000 100.00
3
การจัดการแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 33,000 100.00
4
การดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามหลักแพทย์แผนไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 33,000 100.00
5
การบริหารการเงินและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
6
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 67,500 67,500 100.00
7
ผู้ประกอบการอาหารสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 67,500 67,500 100.00
8
ภาษาเพื่อการขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 16,500 50.00
9
ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
4. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
2
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
3
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 84,700 0 0.00
4
โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
5
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2563
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
6
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
7
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
8
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
9
สำรวจความพึงพอใจของชุมชนและนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การจัดการความรู้การปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรว่านไพลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,016,760 1,691,020 83.85