หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะรูปหนังตะลุงเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 50,030 52,530 105.00
2
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 6 ศูนย์การเรียน
โครงการปกติ 12,000 9,500 79.17
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 240,000 104.35
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
2
การพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 116,200 112,780 97.06
3
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการปกติ 150,000 153,420 102.28
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เภสัชกรรมไทย
โครงการปกติ 47,400 14,650 30.91
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 19,320 19.32
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ 34,300 35,674 104.01
2
การทำน้ำพริกสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 4,800 4,800 100.00
3
การทำอาหารและขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,360 0 0.00
4
การทำอาหารและขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
5
การทำอาหารและขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
6
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 18 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
7
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 18 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
8
ช่างออกแบบและสร้างงานปูนปั้นไม้เทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
9
หลักสูตรการทำน้ำมันสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
10
หลักสูตรการทำน้ำมันสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
11
หลักสูตรการทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
12
หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษวัสดุเพื่อสร้างมูลค่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
13
หลักสูตรช่างออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
14
หลักสูตรช่างออกแบบและตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบตามสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
15
หลักสูตรช่างออกแบบและตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบตามสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
16
หลักสูตรช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 30,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 120,000 76,000 63.33
2
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการศึกษาในยุค New Normal
โครงการปกติ 100,000 2,850 2.85
3
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 28,500 27,546 96.65
4
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ในขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ 185,000 162,498 87.84
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
พัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 450,000 314,416 69.87
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยสื่อนิทาน ตามรอยศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 50,000 50.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ 175,000 94,695 54.11
2
โครงการตามรอยพ่อหลวง ร.9 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 140,000 140,745 100.53
3
โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 250,000 156,800 62.72
4
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 190,000 110,000 57.89
5
ตลาดนัดวัฒนธรรมสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 300,000 200,200 66.73
6
เปิดบ้าน วชช. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 300,000 300,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1
เพิ่มศักยภาพในพื้นที่ด้านอาชีพ 5 ตำบล ชุมชนหมู่บ้านคูน้ำรอบ ตำบลนาทับ หมู่บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง หมู่บ้านวังงู ตำบลตลิ่งชัน บ้านเลียบ ตำบลสะกอม หมู่บ้านซอง ตำบลนาทวี จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 500,000 500,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
การพัฒนาและยกระดับทรัพยากรในพื้นที่อำเภอจะนะสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
โครงการปกติ 500,000 500,000 100.00
2
โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เชิงนิเวศและสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่นในอำเภอนาทวี (นาทวีเมืองสมุนไพร)
โครงการปกติ 500,000 226,172 45.23
3
โครงการยกระดับอาชีพชุมชนฐานรากแบบบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม อำเภอสะบ้าย้อย ภายใต้แนวคิด BCG
โครงการปกติ 500,000 370,300 74.06
4
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ แบบมุ่งเป้าหมายกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากจนในอำเภอเทพา
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
5
โครงการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
โครงการปกติ 300,000 402,330 134.11
6
ส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานทรัพยากรพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 500,000 489,455 97.89
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,546,490 5,184,181 79.19