หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ 191,150 67,390 35.26
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (MUK_ MUSUEM)
โครงการปกติ 100,000 38,312 38.31
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (KME:สินค้าสูงวัย)
โครงการปกติ 240,000 239,450 99.77
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีตำบลดงหมู (ท่องเที่ยวชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น) ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 130,000 72,160 55.51
2
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร (CMLT for BCG)
โครงการปกติ 274,000 269,375 98.31
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน
โครงการปกติ 49,000 49,000 100.00
2
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 41,250 100.00
3
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 33,000 100.00
4
การท่องเที่ยวชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 9,900 100.00
5
การทำธุงอีสานไสตล์ประยุกต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 9,900 100.00
6
การทำผ้าย้อมสีจากเปลือกไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 0 0.00
7
การบัญชีร้านค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 77,000 77,000 100.00
8
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
9
การพิมพ์ภาพบนผ้าจากใบไม้และดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 23,100 100.00
10
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,950 15,950 100.00
11
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 51,000 77.27
12
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 24,750 100.00
13
อาหารสำหรับวัยรุ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 26,400 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ 386,300 69,996 18.12
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistic for SEZ) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
โครงการปกติ 500,000 474,400 94.88
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรูู้
โครงการปกติ 65,000 30,100 46.31
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
“โครงการ แหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์และการค้าอินโดจีนในรูปแบบดิจิทัล มุกดาหารเมืองแห่งการเรียนรู้ Mukdahan Learning City” ปีที่ 2 (ภูมิปัญญาอาหารและเครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์)
โครงการปกติ 250,000 196,600 78.64
2
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนากำลังคนสู่ตลาดสุขภาพและความงามแบบองค์รวม
โครงการปกติ 120,000 1,000 0.83
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการการจัดการสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (สมุนไพรเทพนิมิตร ถุงแช่เท้า และลูกประคบ) บ้านเทพนิมิตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 120,000 71,710 59.76
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการ Smart Leaders เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 130,000 5,000 3.85
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,031,700 1,896,743 62.56