หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
พัฒนาหลักสูตรประกานียบัตร/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
สืบสานองค์ความรู้ช่างศิลป์ท้องถิ่นเพื่อการยกระดับคุณค่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 115,820 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 230,000 138,899 60.39
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
2
โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 120,000 31,976 26.65
3
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวตำบลบ้านถิ่น ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 120,000 32,464 27.05
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
สร้างทักษะ สร้างงาน บาริสต้ามืออาชีพ
โครงการปกติ 35,500 2,016 5.68
2
การทำขนมไทยตามท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 0 0.00
3
การทำพรมเช็ดเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 0 0.00
4
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 0 0.00
5
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม่้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,200 0 0.00
6
การผลิตเห็ดโคนน้อย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,300 0 0.00
7
ช่างเสริมสวยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
8
รักษ์โลกบนผืนผ้า (Eco-Printing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
2
การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
3
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/สำรวจความพึงพอใจ/อนุปริญญา/ฝึกอบรม
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
4
โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษา
โครงการปกติ 6,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 70,000 20,828 29.75
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 40,000 17,328 43.32
7
พัฒนามาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร
โครงการปกติ 19,000 0 0.00
8
พัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
9
มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการปกติ 22,500 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
ศูนย์บ่มเพาะอาชีพและนวัตกรรมการเกษตร BCG
โครงการปกติ 218,000 29,435 13.50
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายและช่องทางการตลาดการแปรรูปพืชสมุนไพร
โครงการปกติ 125,000 13,906 11.12
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 80,000 20,480 25.60
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
4
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
อนุปริญญา 0 0 0
5
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,753,520 307,332 17.53