หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 299,200 79,450 26.55
2
การพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว(หลักสูตรการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร และการบริการนวดผ่อนคลายและความงาม)
โครงการปกติ 46,000 23,912 51.98
3
โครงการสร้างคนสร้างงานกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 133,950 89,110 66.52
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแกะสลักหนังเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 70,000 43,834 62.62
2
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 33,100 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 230,000 158,430 68.88
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การแปรรูปผลผลิตโกโก้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมชุมชนบ้านคลองหินปูนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 120,000 61,300 51.08
2
การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
3
โครงการจัดการความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าจากสีธรรมชาติพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 100,000 78,480 78.48
4
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 100,000 20,688 20.69
5
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกส์ จังหวัดสระแก้ว เพื่ออนุรักษ์ สืบสานงานหัตถศิลป์จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 40,000 39,000 97.50
6
โครงการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 60,000 59,160 98.60
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 37,600 37,600 100.00
2
บริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 64,560 0 0.00
3
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,500 6,000 92.31
4
การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 0 0.00
5
การตลาดออนไลน์ผ่านแอป TIK TOK
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 4,000 0 0.00
6
การตัดเย็บผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
7
การทำขนมไทยพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
8
การทำขนมอบเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,000 0 0.00
9
การทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,000 0 0.00
10
การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 47,000 15,000 31.91
11
การทำพริกแกง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,200 0 0.00
12
การทำไม้กวาด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,000 0 0.00
13
การนวดฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,500 0 0.00
14
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,000 0 0.00
15
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
16
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากมะนาว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,000 0 0.00
17
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเมล่อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,000 6,000 85.71
18
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 0 0.00
19
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบกราฟฟิก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 9,000 90.00
20
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
21
ภาษาเขมรสำหรับผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,400 0 0.00
22
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,300 0 0.00
23
ศาสนพิธีกร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,000 0 0.00
24
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 17,000 0 0.00
2
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 45,000 32,880 73.07
3
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 105,000 89,475 85.21
4
โครงการพัฒนาผลงานสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 69,500 68,666 98.80
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
7
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
8
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
การพัฒนาทักษะอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 400,000 224,420 56.11
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 65,000 27,474 42.27
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 1,252,100 626,301 50.02
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากพืชสมุนไพรในตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 102,300 83,152 81.28
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 96,000 43,018 44.81
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
7
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
8
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,976,310 2,027,350 50.99