หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 45,144 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 47,196 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 84,132 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 117,990 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 46,550 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 49,400 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 81,700 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 124,450 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 308,880 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 243,432 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 575,640 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 807,300 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 98,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 104,000 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 172,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 262,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 22,880 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 23,920 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 42,640 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 59,800 0 0.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
โครงการปกติ 90,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนบ้านภูเหม็น
โครงการปกติ 120,550 72,580 60.21
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 240,000 195,200 81.33
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ วิถีอุทัยธานี
โครงการปกติ 200,000 110,000 55.00
2
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แผงแตก (มือสอง)
โครงการปกติ 150,000 147,936 98.62
3
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการปกติ 50,000 48,900 97.80
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 50,000 6,500 13.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการเพื่อชุมชน Thailand 4.0 (Fixit Community Unit)
โครงการปกติ 85,000 85,000 100.00
2
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,850 0 0.00
3
การนวดมือและฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,450 16,575 77.27
4
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 22,000 50.00
5
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 66,000 100.00
6
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 0 0.00
7
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 99,000 49,500 50.00
8
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 19,800 100.00
9
ช่างบริการรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส และปวช. ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 12,000 8,399 70.00
2
โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวส. และอนุปริญญา
โครงการปกติ 7,000 5,000 71.43
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ 62,600 22,500 35.94
4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา
โครงการปกติ 30,000 29,500 98.33
5
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
6
โครงการพัฒนาความรู้และทดสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ 26,000 26,000 100.00
7
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 54,600 14,800 27.11
9
โครงการสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง โดยใช้โจทย์จากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
10
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อพัฒนานักศึกษา
โครงการปกติ 58,400 58,400 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสื่อสร้างสรรค์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โครงการปกติ 500,000 305,695 61.14
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 125,000 61,300 49.04
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 4,500 4.50
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
โครงงานการดัดแปลงเครื่องอัดถ่านแท่งจากเครื่องบดหมูโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
2
โครงงานการพัฒนาต่อยอดรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประเภทรถตลาด )
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
3
โครงงานการสร้างเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
4
โครงงานการสร้างเครื่องให้อาหารไก่ผ่านระบบ WIFI
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
5
โครงงานการสร้างเครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ wifi
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
6
โครงงานการสร้างปั้มสูบน้ำโซล่าเซลล์ ควบคุมระยะไกล
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
7
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
8
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องดัดไผ่
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
9
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทำปุ๋ยจากเศษอาหารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
10
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องอาหารสัตว์อัดเม็ดเพื่อใช้ในชุมชน
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
11
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพที่ปลอกทุเรียน
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
12
โครงงานการสร้างสื่อโซล่าเซลล์ระบบไฮบริด
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
13
โครงงานเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
14
โครงงานชุดฝึกปฏิบัติการจักรยานยนต์ไฟฟ้า
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
15
โครงงานชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
16
โครงงานสร้างชุดรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ wifi
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
หลักสูตร ปวส.
1
การบัญชี (2563)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
เทคนิคเครื่องกล (2567)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,245,554 1,891,085 30.28