หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะนวดแผนไทย ยกระดับสู่มาตรฐาน
โครงการปกติ 101,900 0 0.00
2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาหารพื้นเมืองระนอง
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
3
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพการผสมดื่มพื้นฐาน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดระนอง
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
2
โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 31,780 29,560 93.01
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 120,592 52.43
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 90,000 47,692 52.99
2
โครงการสืบสานเพื่อสร้างมูลค่าอาชีพตามภูมิปัญญาจากต้นจากของชุมชน
โครงการปกติ 70,000 40,000 57.14
3
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 178,000 113,000 63.48
4
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิทยาลัยชุมชนระนองสู่สาธารณชน
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
2
English for Basic Communication
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
3
การจัดทำขนม-อาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 21,000 100.00
4
การจัดและตกแต่งสถานที่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,040 16,800 83.83
5
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
6
การตัดเย็บสร้างผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
7
การนวดฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,000 0 0.00
8
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 12,750 85.00
9
งานตัดเย็บเสื้อเคบาย่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,320 21,000 108.70
10
โปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,160 0 0.00
11
ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
12
ภาษาเมียนมาพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,480 16,800 27.78
13
ศาสนพิธีกร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
14
ออกแบบของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 42,000 39,900 95.00
15
อาหารพื้นเมืองระนอง : ก๊กซิมบี้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 27,000 180.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 50,000 33,670 67.34
2
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ และการวิจัยการเรียนการสอน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 72,400 54,250 74.93
4
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรองรับการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)
โครงการปกติ 45,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาระดับอนุปริญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
โครงการปกติ 102,900 0 0.00
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
7
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะมาตรฐานด้านดิจิทัลของนักศึกษา
โครงการปกติ 5,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่จังหวัดระนอง
โครงการปกติ 250,000 37,550 15.02
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพ
โครงการปกติ 65,000 49,572 76.26
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเล-ชาวเขาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการปกติ 210,000 87,024 41.44
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมคนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในชุมชน
โครงการปกติ 125,000 54,740 43.79
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 110,000 83,440 75.85
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
7
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
8
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
9
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,491,980 1,161,340 46.60