หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม)
ประกาศนียบัตร 142,200 0 0.00
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสรรค์จากผ้าปาเต๊ะ)
ประกาศนียบัตร 101,400 99,150 97.78
3
โครงการจัดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 103,710 0 0.00
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 72,000 9,450 13.13
5
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
โครงการปกติ 91,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนาของชาวไทยมุสลิม
โครงการปกติ 30,000 10,100 33.67
2
ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 98,800 64,200 64.98
3
ศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทุนวัฒนธรรม อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 80,050 14,700 18.36
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
พัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมชนตำบลมะรือโบตก
โครงการปกติ 142,000 102,900 72.46
2
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 80,000 0 0.00
3
โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชนกระจูดบ้านใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 80,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
1
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 200,000 96,000 48.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการส่งเสริมการจัดทำบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
Bakery in-Trend
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,900 20,938 110.78
2
การตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,120 5,400 88.24
3
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,240 10,800 88.24
4
การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 24,750 110.00
5
การตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 40,500 90.00
6
การทำชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 7,500 125.00
7
การทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 18,000 90.91
8
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 12,000 100.00
9
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
10
การนำเสนองานด้วยโปรแกรมยอดนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 5,400 60.00
11
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
12
การเป็น YouTuber อาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,120 0 0.00
13
การเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นถิ่น (กระเป๋าด้วยมือ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
14
การสร้าง Portfolio on cloud
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 3,600 60.00
15
ขนมอบเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,900 21,280 112.59
16
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,600 28,000 91.50
17
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 21,600 109.09
18
ช่างปูกระเบื้อง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
19
ช่างปูน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,600 0 0.00
20
ช่างเพ้นท์เล็บ และ เพ้นท์เฮนน่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 5,680 94.67
21
เทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,000 44,690 74.48
22
บาริสต้ามืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,560 0 0.00
23
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Street Food)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,120 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ตามแนวทางการจัดการศึกษา ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-Based Education: OBE)
โครงการปกติ 52,800 36,769 69.64
2
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 123,000 0 0.00
3
โครงการ: ประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 97,800 0 0.00
4
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นกำลังคนในอนาคต
โครงการปกติ 45,800 0 0.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 64,200 0 0.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 106,500 0 0.00
7
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการปกติ 13,500 0 0.00
8
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการวิจัย 27,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ เชิงพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 200,000 37,600 18.80
2
ผ้าปาเต๊ะอัตลักษณ์มลายูสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 192,750 29,800 15.46
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อย่างยั่งยืน
1
การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 1,090,000 9,000 0.83
2
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 300,000 0 0.00
3
โครงการวิจัยการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ปลาส้มกลุ่มอาสาทำดีบ้านกรือซอ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 80,000 10,642 13.30
4
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 130,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การพัฒนาครูนักวิจัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส.
โครงการวิจัย 65,000 28,300 43.54
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
ศูนย์เรียนรู้ผ้าปาเต๊ะ เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 210,000 34,000 16.19
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรดาหลาในพื้นที่บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 150,000 143,600 95.73
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้
1
การส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 820,000 492,000 60.00
2
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชน ของผู้เปราะบาง ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่ขาดโอกาสบ้านเชิงเขาตำบลปลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 80,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการชุมชน (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์
อนุปริญญา 0 0 0
4
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
5
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
6
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
7
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
8
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
9
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
10
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา 0 0 0
11
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
12
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,846,270 1,546,849 26.46