หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกริชเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
โครงการปกติ 100,000 5,150 5.15
2
ส่งเสริมการทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
โครงการปกติ 57,400 12,880 22.44
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 141,264 70.63
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
โครงการปกติ 250,000 125,000 50.00
2
โครงการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน
โครงการปกติ 138,000 12,640 9.16
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการการพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผ้าบาติก จังหวัดสตูล
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
โครงการบริการวิชาการ ส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
3
โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็วสปีดโบ๊ต
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
4
การนวดสปาหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 15,000 50.00
5
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยในท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
6
การแปรรูปเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
7
การผลิตเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 90,000 67,500 75.00
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 30,000 100.00
9
การพัฒนาลวดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
10
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 22,000 100.00
11
อาหารขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 70,000 70,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการพัฒนานักศึกษาแต่ละสาขาวิชาให้มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 60,000 33,210 55.35
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 80,000 44,570 55.71
3
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย ชุมชนสตูล
โครงการปกติ 150,000 90,205 60.14
5
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 111,500 53,300 47.80
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ “กาแฟสตูล”
โครงการปกติ 250,000 114,234 45.69
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 50,000 50.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการชุมชน (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
7
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
8
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
9
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
10
เทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อนุปริญญา 0 0 0
11
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
12
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,136,400 1,114,453 52.16