หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 151,260 44,010 29.10
2
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 18,600 18,000 96.77
2
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 82,100 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 133,285 66.64
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
1. โครงการสร้างลายผ้าโบราณจากลวดลายภายในวัดต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ลายผ้าจังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 2 “SOFT POWER”
โครงการปกติ 180,000 12,250 6.81
2
การแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วสู่ผลิตภัณฑ์น้ำมะพรา้วเกล็ดหิมะ
โครงการปกติ 90,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาครีมขัดผิวรูปแบบนาโนครีมจากเปลือกลำไยเหลือทิ้งพันธุ์พวงทองบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 200,000 70,000 35.00
4
โครงการเพิ่มมูลค่า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำช่อดอกมะพร้าว 100%
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการด้านภาษา เทคโนโลยี ทักษะอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่มาตราฐานฝีมือแรงงาน
โครงการปกติ 50,000 39,040 78.08
2
โครงการพัฒนาหลักสูตร Re-skill/Up-skill/New-skill และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลในภาคอุตสาหกรรม
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
3
การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
4
การใช้งาน Microsoft Excel ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
5
การใช้งาน Microsoft PowerPoint ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
6
การใช้งาน Microsoft Word ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
7
การทําแซนวิชและสลัดโรล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
8
การประดิษฐ์ของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 4,000 38,258 956.45
9
การสร้างแผนดำเนินธุรกิจด้วย BGC Model
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,500 0 0.00
10
การสร้างวีดิโอคอนเทนต์จากชุมชนเพื่อการสื่อสารในยุดดิจิทัล (Tiktok)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 0 0.00
11
นันทนาการผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,300 0 0.00
12
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
13
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
14
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
15
โภชนาการผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การบริหารองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
2
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามศาสตร์วิชา
โครงการปกติ 13,695 0 0.00
3
โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชสมุทรสาคร
โครงการปกติ 50,300 22,030 43.80
4
ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 86,300 62,700 72.65
5
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 58,205 20,700 35.56
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยผ่านแนวทางสันทนาการสากร PPRP สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสองภาษา
โครงการวิจัย 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบด้านคอมพิเตอร์
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
2
แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนบริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการพัฒนาน้ำมันเหลืองนาโนต้นแบบจากต้นเหงือกปลาหมอเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 150,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
รวม 2,223,260 460,273 20.70