หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 111,600 111,600 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การพัฒนาลายเฉลวสู่การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 91,200 35,100 38.49
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
จัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการปกติ 230,000 183,804 79.91
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
กระบวนการหนุนเสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหารพื้นบ้านเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน
โครงการปกติ 85,000 68,000 80.00
2
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
โครงการปกติ 100,000 55,000 55.00
3
การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชผักเศรษฐกิจชุมชน
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
4
ยกระดับข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามกระบวนการเกษตรมูลค่าสูงภายใต้ BCG Model
โครงการปกติ 100,000 61,885 61.89
5
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นกกบนฐานศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ตำบลโนนเปือย จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ 55,000 1,320 2.40
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
2
โครงการติดตามการจัดหลักสูตรบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 15,000 7,976 53.17
3
การจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
4
การทำกิมจิจากต้นหอม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
5
การทำเกษตรอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 16,500 50.00
6
การทำของที่ระลึกจากเศษหนัง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
7
การทำปลาส้มยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 16,500 50.00
8
การทำพานบายศรีและขันหมากเบ็ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
9
การทำสเปรย์ดับกลิ่นจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
10
การทำแหนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 16,500 50.00
11
การทำอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
13
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 22,500 50.00
14
การเพิ่มมูลค่าผักเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
15
การย้อมผ้าและย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
16
นักการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
17
ผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
18
ผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
19
ผู้ประกอบการผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
20
ผู้ผลิตหอมแบ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
21
หมอลำเพลิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 100,000 27,000 27.00
3
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE)
โครงการปกติ 60,000 30,240 50.40
4
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
5
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ 70,900 0 0.00
7
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ 3,000 0 0.00
8
สำรวจความพึงพอใจของชุมชนและนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ 3,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การจัดการความรู้แปรรูปสมุนไพรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมุนไพรอินทรีย์ สู่การสร้างอาชีพและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 150,000 102,727 68.48
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ 95,050 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
7
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
8
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
9
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,022,750 1,006,652 49.77