หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 116,451 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 299,079 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 35,910 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 243,675 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 447,849 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 50,274 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 114,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 285,950 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 42,750 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 224,200 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 412,300 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 48,450 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 600,642 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 1,542,618 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 245,700 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 1,667,250 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 3,064,230 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 343,980 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 240,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 602,000 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 90,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 472,000 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 868,000 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 102,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 59,020 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 151,580 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 18,200 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 123,500 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 226,980 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 25,480 0 0.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 33,750 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 71,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 180,000 13,062 7.26
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน (การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน)/ Project Based
โครงการปกติ 330,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม THAIMOOC
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
พัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน (กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาทักษะช่างไฟฟ้าชุมชน Up-Skill)
โครงการปกติ 60,000 0 0.00
2
การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
3
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
4
การตัดผมชายทรงกลาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
5
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,800 0 0.00
6
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,650 0 0.00
7
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
8
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
9
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
10
ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
11
เทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
12
บัญชีธุรกิจบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,000 0 0.00
13
อาหารไทยภาคกลางประเภทแกง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการพัฒนาครูผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม คุณลักษณะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 85,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการปกติ 29,445 0 0.00
3
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ 105,000 0 0.00
4
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยกระบวนการ Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx and Asean University Network Quality Assurance : AUN-QA
โครงการปกติ 199,955 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อปรับวิถีสุขภาวะด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นอาชีพชุมชน
โครงการปกติ 125,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 110,000 0 0.00
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
การจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาขัดรองเท้าจากกากกาแฟ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
2
เครื่องอบข้าวไร้เบอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลหนองสนวน อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
3
โครงการ เครื่องสีข้าวโพด
โครงการปกติ 28,000 0 0.00
4
โครงการ เครื่องหั่นผักตบชวา
โครงการปกติ 38,000 0 0.00
5
โครงการ ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยคนพิการ
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
6
โครงการ พัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร : แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 16,000 0 0.00
7
โครงการกล่องดึงเลน
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
8
โครงการเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซชีวภาพ
โครงการปกติ 11,000 0 0.00
9
โครงการเครื่องตัดหญ้าแบบลากจูง
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
10
โครงการชุดบำบัดน้ำพุพลังงานทดแทน
โครงการปกติ 18,000 0 0.00
11
โครงการชุดระบายอากาศจากพลังงานทดแทน
โครงการปกติ 21,040 0 0.00
12
โครงการพัฒนานวัตกรรมการปลูกผักสวนครัวไร้ดินโดยระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ
โครงการปกติ 18,000 0 0.00
13
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าจากใยมะพร้าว ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
14
โครงการพัฒนาระบบจัดการจองการใช้รถยนต์ในส่วนราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โครงการปกติ 3,000 0 0.00
15
โครงการระบบ Internet เพื่อพัฒนา IOT Smart Farm “โคก หนอง นา เขาโล้น”
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
16
โครงการระบบให้น้ำอัตโนมัติด้วยระบบ iot
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
17
ชุดฝึกควบคุมการทำงานของลิฟท์ขนส่ง 4 ชั้น
โครงการปกติ 29,500 0 0.00
18
ชุดสาธิตการควมคุมไฟฟ้าด้วยระบบ Programmable logic Control (PLC)
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
19
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)ขนาด 10 กิโลวัตต์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ
โครงการปกติ 125,840 0 0.00
20
ติดตั้งระบบไฟฟ้าออนกริด ขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ
โครงการปกติ 102,920 0 0.00
21
พัฒนาการจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสี่แยกเขาดิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
22
พัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 63,200 0 0.00
23
พัฒนาโรงเรือนปลูกสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ : ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 90,500 0 0.00
24
ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสินค้า OTOP ชุมชน บ้านบางคลาน ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
25
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและการพิมพ์ลวดลายด้วยพืชพรรณไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน บ้านวังตะโก ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 14,000 0 0.00
26
ห้องเรียนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ
โครงการปกติ 52,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 15,237,718 13,062 0.09