หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 151,260 0 0.00
2
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 18,600 0 0.00
2
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 82,100 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
1. โครงการสร้างลายผ้าโบราณจากลวดลายภายในวัดต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ลายผ้าจังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 2 “SOFT POWER”
โครงการปกติ 180,000 0 0.00
2
การแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วสู่ผลิตภัณฑ์น้ำมะพรา้วเกล็ดหิมะ
โครงการปกติ 90,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาครีมขัดผิวรูปแบบนาโนครีมจากเปลือกลำไยเหลือทิ้งพันธุ์พวงทองบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
4
โครงการเพิ่มมูลค่า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำช่อดอกมะพร้าว 100%
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการด้านภาษา เทคโนโลยี ทักษะอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่มาตราฐานฝีมือแรงงาน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนาหลักสูตร Re-skill/Up-skill/New-skill และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลในภาคอุตสาหกรรม
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การบริหารองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
2
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามศาสตร์วิชา
โครงการปกติ 13,695 0 0.00
3
โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชสมุทรสาคร
โครงการปกติ 50,300 0 0.00
4
ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 86,300 0 0.00
5
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 58,205 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยผ่านแนวทางสันทนาการสากร PPRP สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสองภาษา
โครงการวิจัย 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบด้านคอมพิเตอร์
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
2
แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนบริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการพัฒนาน้ำมันเหลืองนาโนต้นแบบจากต้นเหงือกปลาหมอเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 150,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
รวม 2,020,460 0 0.00