ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
6
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
7
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
8
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าจัดการเรียนการสอน
9
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
10
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
11
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
12
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าหนังสือเรียน
13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
14
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
15
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
16
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน
17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
18
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
19
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
20
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
21
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
22
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนบ้านภูเหม็น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
23
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
24
โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ วิถีอุทัยธานี
โครงการปกติ
25
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แผงแตก (มือสอง)
โครงการปกติ
26
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
27
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
28
โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการเพื่อชุมชน Thailand 4.0 (Fixit Community Unit)
โครงการปกติ
29
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
การนวดมือและฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
ช่างบริการรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
37
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส และปวช. ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
38
โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวส. และอนุปริญญา
โครงการปกติ
39
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ
40
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา
โครงการปกติ
41
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
42
โครงการพัฒนาความรู้และทดสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ
43
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ
44
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ
45
โครงการสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง โดยใช้โจทย์จากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ
46
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อพัฒนานักศึกษา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
47
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสื่อสร้างสรรค์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
48
โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
49
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
50
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
51
โครงงานการดัดแปลงเครื่องอัดถ่านแท่งจากเครื่องบดหมูโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์
โครงการปกติ
52
โครงงานการพัฒนาต่อยอดรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประเภทรถตลาด )
โครงการปกติ
53
โครงงานการสร้างเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
โครงการปกติ
54
โครงงานการสร้างเครื่องให้อาหารไก่ผ่านระบบ WIFI
โครงการปกติ
55
โครงงานการสร้างเครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ wifi
โครงการปกติ
56
โครงงานการสร้างปั้มสูบน้ำโซล่าเซลล์ ควบคุมระยะไกล
โครงการปกติ
57
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
โครงการปกติ
58
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องดัดไผ่
โครงการปกติ
59
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทำปุ๋ยจากเศษอาหารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ
60
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องอาหารสัตว์อัดเม็ดเพื่อใช้ในชุมชน
โครงการปกติ
61
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพที่ปลอกทุเรียน
โครงการปกติ
62
โครงงานการสร้างสื่อโซล่าเซลล์ระบบไฮบริด
โครงการปกติ
63
โครงงานเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ
64
โครงงานชุดฝึกปฏิบัติการจักรยานยนต์ไฟฟ้า
โครงการปกติ
65
โครงงานชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์
โครงการปกติ
66
โครงงานสร้างชุดรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ wifi
โครงการปกติ
หลักสูตร ปวส.
67
การบัญชี (2563)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
68
เทคนิคเครื่องกล (2567)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
69
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
70
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรอนุปริญญา
71
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
72
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา