ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
7
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
8
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
9
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
10
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
11
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
12
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าจัดการเรียนการสอน
13
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
14
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
15
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
16
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
17
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
18
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าหนังสือเรียน
19
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
20
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
21
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
22
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
23
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
24
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน
25
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
26
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
27
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
28
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
29
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
30
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
31
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
32
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
33
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
34
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน (การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน)/ Project Based
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
35
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม THAIMOOC
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
36
พัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน (กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาทักษะช่างไฟฟ้าชุมชน Up-Skill)
โครงการปกติ
37
การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
38
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
39
การตัดผมชายทรงกลาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
40
การแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
41
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
42
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
43
การบังคับและการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) เพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
44
การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
45
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
46
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
47
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
48
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
49
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
50
ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
51
ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
52
ช่างปะยาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
53
เทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
54
เทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
55
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
56
บัญชีธุรกิจบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
57
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การปลูกพืช)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
58
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การปลูกพืช)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
59
อาหารไทยภาคกลางประเภทแกง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
60
โครงการพัฒนาครูผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม คุณลักษณะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
61
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการปกติ
62
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ
63
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยกระบวนการ Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx and Asean University Network Quality Assurance : AUN-QA
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
64
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
65
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อปรับวิถีสุขภาวะด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นอาชีพชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
66
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
67
การจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาขัดรองเท้าจากกากกาแฟ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ
68
เครื่องอบข้าวไร้เบอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลหนองสนวน อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
69
โครงการ เครื่องสีข้าวโพด
โครงการปกติ
70
โครงการ เครื่องหั่นผักตบชวา
โครงการปกติ
71
โครงการ ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยคนพิการ
โครงการปกติ
72
โครงการ พัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร : แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
73
โครงการกล่องดึงเลน
โครงการปกติ
74
โครงการเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซชีวภาพ
โครงการปกติ
75
โครงการเครื่องตัดหญ้าแบบลากจูง
โครงการปกติ
76
โครงการชุดบำบัดน้ำพุพลังงานทดแทน
โครงการปกติ
77
โครงการชุดระบายอากาศจากพลังงานทดแทน
โครงการปกติ
78
โครงการพัฒนานวัตกรรมการปลูกผักสวนครัวไร้ดินโดยระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ
โครงการปกติ
79
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าจากใยมะพร้าว ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ
80
โครงการพัฒนาระบบจัดการจองการใช้รถยนต์ในส่วนราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โครงการปกติ
81
โครงการระบบ Internet เพื่อพัฒนา IOT Smart Farm “โคก หนอง นา เขาโล้น”
โครงการปกติ
82
โครงการระบบให้น้ำอัตโนมัติด้วยระบบ iot
โครงการปกติ
83
ชุดฝึกควบคุมการทำงานของลิฟท์ขนส่ง 4 ชั้น
โครงการปกติ
84
ชุดสาธิตการควมคุมไฟฟ้าด้วยระบบ Programmable logic Control (PLC)
โครงการปกติ
85
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)ขนาด 10 กิโลวัตต์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ
โครงการปกติ
86
ติดตั้งระบบไฟฟ้าออนกริด ขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ
โครงการปกติ
87
พัฒนาการจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสี่แยกเขาดิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
88
พัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ
89
พัฒนาโรงเรือนปลูกสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ : ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
90
ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสินค้า OTOP ชุมชน บ้านบางคลาน ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
91
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและการพิมพ์ลวดลายด้วยพืชพรรณไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน บ้านวังตะโก ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
92
ห้องเรียนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
93
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
94
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
95
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
96
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
97
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
98
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา