ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
2
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
โครงการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
4
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
5
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
6
1. โครงการสร้างลายผ้าโบราณจากลวดลายภายในวัดต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ลายผ้าจังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 2 “SOFT POWER”
โครงการปกติ
7
การแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วสู่ผลิตภัณฑ์น้ำมะพรา้วเกล็ดหิมะ
โครงการปกติ
8
โครงการพัฒนาครีมขัดผิวรูปแบบนาโนครีมจากเปลือกลำไยเหลือทิ้งพันธุ์พวงทองบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
9
โครงการเพิ่มมูลค่า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำช่อดอกมะพร้าว 100%
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
โครงการบริการด้านภาษา เทคโนโลยี ทักษะอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่มาตราฐานฝีมือแรงงาน
โครงการปกติ
11
โครงการพัฒนาหลักสูตร Re-skill/Up-skill/New-skill และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลในภาคอุตสาหกรรม
โครงการปกติ
12
การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การใช้งาน Microsoft Excel ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การใช้งาน Microsoft PowerPoint ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การใช้งาน Microsoft Word ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทําแซนวิชและสลัดโรล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การประดิษฐ์ของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การสร้างแผนดำเนินธุรกิจด้วย BGC Model
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การสร้างวีดิโอคอนเทนต์จากชุมชนเพื่อการสื่อสารในยุดดิจิทัล (Tiktok)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
นันทนาการผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
โภชนาการผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
25
การบริหารองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
โครงการปกติ
26
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามศาสตร์วิชา
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชสมุทรสาคร
โครงการปกติ
28
ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
29
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยผ่านแนวทางสันทนาการสากร PPRP สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสองภาษา
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
31
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบด้านคอมพิเตอร์
โครงการปกติ
32
แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนบริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
33
โครงการพัฒนาน้ำมันเหลืองนาโนต้นแบบจากต้นเหงือกปลาหมอเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
34
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ