ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าจัดการเรียนการสอน
3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าหนังสือเรียน
4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน
5
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
6
การพัฒนาหลักสูตรยกระดับอาชีพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
7
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการสืบสานงานศิลป์พื้นถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
8
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
9
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุนทรัพยากรและภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์พื้นที่ คาบสมุทรสทิงพระ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
10
การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
11
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ
12
การจัดดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การซ่อมรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การผูกผ้าในงานพิธีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การผูกผ้าในงานพิธีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การเลี้ยงผึ้งชันโรง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
ช่างตัดผม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
ผลิตภัณฑ์จากเชือกร่มพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
ศิลปะเดโคพาจ (decoupage)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
27
การประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ
28
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ในขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
29
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อย่างยั่งยืน
30
การพัฒนาและยกระดับคนเปราะบางด้วยทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อการแก้ไขความยากจน ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
31
การพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อการแก้ไขความยากจน ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
32
โครงการการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อการแก้ไขความยากจน ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
33
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
โครงการปกติ
34
โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดํารงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
35
โครงการการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย ด้วยสื่อชุดนิทานและคำศัพท์พื้นฐาน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
36
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชันโรงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ
37
โครงการศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
38
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เทพาเมืองตะไคร้)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้
39
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ
40
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ในอำเภอนาทวีตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ)
โครงการปกติ
41
โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกลุ่มผู้เปราะบาง อำเภอสะบ้าย้อย
โครงการปกติ
42
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอจะนะ
โครงการปกติ
43
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
44
โครงการการสร้างนวัตกรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
45
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
46
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
47
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
48
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
49
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2565)
อนุปริญญา
50
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา