ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการผลิตสื่อวิดีโออย่างมืออาชีพ
โครงการปกติ
2
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรช่างประกอบและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงการปกติ
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
4
โครงการอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5
โครงการ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (เรือพระ)
โครงการปกติ
6
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ
7
โครงการอาซูรอสัมพันธ์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
8
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
9
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตหอยกันกอและ
โครงการปกติ
10
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
11
โครงการเพิ่มมูลค่ามันเทศคัดทิ้ง
โครงการปกติ
12
โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร (BCG Economy)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
13
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน เรื่อง การแกะสลักกรงนกกรงหัวจุก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
14
โครงการฝึกอบรมผู้เริ่มต้นการขายออนไลน์สู่ความเป็นมืออาชีพ
โครงการปกติ
15
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามความต้องการแบบการมีส่วนร่วม
โครงการปกติ
16
โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
โครงการปกติ
17
การชงเครื่องดื่มและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การผลิตขนมปังเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
23
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
24
โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
25
โครงการทักษะอาชีพทางเลือกระดับอนุปริญญา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน
โครงการปกติ
26
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUNQA) ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
27
โครงการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย
โครงการปกติ
28
โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปีการศึกษา 2567
โครงการปกติ
29
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการปกติ
30
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการปกติ
31
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
โครงการปกติ
32
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์สำหรับครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
33
โครงการวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
34
โครงการศึกษารูปแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับปัจจัยด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระหว่างประชากรเพศหญิงกับชาย จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
35
โครงการสร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
36
โครงการสำรวจความต้องการด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชาชนอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
37
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อย่างยั่งยืน
38
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
39
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นการมีจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
40
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบอร์อามัส เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
41
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชนของจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้
42
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (ศาสตร์แห่งชีวิต) ตามรอยพ่อหลวง สู่การทำงานเชิงพื้นที่
โครงการปกติ
43
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์เมี่ยงคำ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
44
โครงการพัฒนาฝึมือช่างเฟอร์นิเจอร์งานไม้และยกระดับผลิตภัณฑ์ Pado wood ไม้งาม
โครงการปกติ
45
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากผงแป้งกล้วย
โครงการปกติ
46
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตชุดเซตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง
โครงการปกติ
47
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปัจจัยทางการเกษตร
โครงการปกติ
48
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบางบ้านบาโงมูลง
โครงการปกติ
49
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบางชุมชนบ้านโคกหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
50
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบางชุมชนบ้านตันหยงลูโละ ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
51
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนชุมชนบางมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
52
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไร้ดิน(Hydroponics)พื้นที่เมืองยอน
โครงการปกติ
53
โครงการอาชีพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมชุมชนบ้านท่าด่าน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
54
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบาราโหม ประจำปี 2567
โครงการปกติ