ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
2
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสล่ากาแฟ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
3
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชาดิจิทัลกับชีวิต วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน บนฐานพหุวัฒนธรรม (Multicultural)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
5
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
6
โครงการขยายผลการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
โครงการปกติ
7
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน
โครงการปกติ
8
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแบบชิโบริ ปี 2
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ
11
การตัดตุง ต้องลาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การบ่มเพาะหน่วยธุรกิจขนาดเล็กในธุรกิจโกโก้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การแปรรูปและถนอมอาหารในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การแปรรูปสมุนไพรชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่าง ๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การออกแบบและการสร้างผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
ชิโบริขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
บาริสตากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
21
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
22
กิจกรรมนิเทศติดตามการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
23
โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคนิคการวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย 4.0
โครงการปกติ
24
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครูผู้สอนตามแนวทางการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
26
โครงการส่งเสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ปีการศึกษา 2566 - 2567
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
27
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการส่งเสริม Coding และทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย สู่ศตวรรษที่ ๒๑
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
28
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์น่านศึกษา” พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ
29
โครงการศูนย์ความรู้กินได้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
30
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
31
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
32
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
33
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
34
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
35
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
36
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
37
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา
38
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา
39
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา