หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (กีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ)
ประกาศนียบัตร 51,270 32,400 63.19
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน(เกษตรอินทรีย์)
ประกาศนียบัตร 134,700 0 0.00
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 40,000 12,845 32.11
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีว่าวอีสานบุรีรัมย์
โครงการปกติ 63,720 7,280 11.42
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ 230,000 115,797 50.35
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรมการย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติลายขอปลาเค้า
โครงการปกติ 70,000 4,434 6.33
2
โครงการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านสวายสอ อย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 120,000 95,638 79.70
3
โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ(IoT)ในจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ 100,000 32,590 32.59
4
โครงการส่งเสริมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
โครงการปกติ 180,000 130,443 72.47
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 200,000 70,000 35.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การจัดการน้ำด้วยรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,250 0 0.00
2
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
3
การทอผ้าขาวม้าพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 20,910 79.20
4
การทำขนมไทยเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 18,500 37.37
5
การทำดอกไม้ประดิษฐ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 13,091 79.34
6
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
7
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 82,500 25,600 31.03
8
การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 79,200 58,996 74.49
9
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 12,750 77.27
10
ช่างเขียนทองผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
11
เทคนิคการพูดในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 10,680 64.73
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา
โครงการปกติ 95,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 60,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล Chapter2
โครงการปกติ 63,800 0 0.00
6
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่ายการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการปกติ 50,000 10,266 20.53
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 28,960 44.55
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการส่งเสริมพลังงานชุมชนและพลังงานทดแทนเพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนแบบยั่งยืน
โครงการปกติ 200,000 61,296 30.65
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรกะเม็ง สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
โครงการปกติ 100,000 3,812 3.81
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการ/กิจกรรมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน ในการให้ความรู้ภาวะผู้นำชุมชน
โครงการปกติ 80,000 6,750 8.44
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,381,640 773,038 32.46