หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 171,840 171,840 100.00
2
การพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว(หลักสูตรการแปรรูผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลาย และหลักสูตรการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล)
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
3
โครงการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดไวรัสโคโรนา 2019
โครงการปกติ 160,200 160,200 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 12,040 12,040 100.00
2
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรม ผ้าทอมือ บ้านใหม่ไทยพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 48,000 48,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การแปรรูปผลผลิตโกโก้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมชุมชนบ้านคลองหินปูนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
2
การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
3
การเลี้ยงและการแปรรูปผลผลิตจากไหรอีรี่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
4
โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวในอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
5
โครงการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 100,000 74,461 74.46
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 45,600 45,600 100.00
2
โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 37,600 37,600 100.00
3
กฎหมายอาหารและการขออนุญาต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 4,345 54.31
4
การเกษตรแบบมินิมอล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,000 4,460 63.71
5
การขึ้นรูปเซรามิกส์แบบอิสระเพื่อทำของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,000 1,100 22.00
6
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 6,864 68.64
7
การทำขนมครกเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,000 2,428 48.56
8
การทำขนมอบเบเกอรี่เชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 0 0.00
9
การทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 4,415 73.58
10
การทำบัญชีครัวเรือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,000 12,204 71.79
11
การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,000 22,200 69.38
12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,000 11,316 66.56
13
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,000 2,220 44.40
14
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 0 0.00
15
การพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,000 0 0.00
16
การรักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,000 0 0.00
17
ขนมไทยเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 5,940 54.00
18
คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 3,240 54.00
19
งานสานจากหญ้าแฝก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 0 0.00
20
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,500 15,750 64.29
21
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,500 2,525 10.31
22
ร่มผ้าขาวม้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 6,660 60.55
23
อาหารเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 6,436 58.51
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
2
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
3
โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 105,000 105,000 100.00
4
โครงการพัฒนาผลงานสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 72,000 72,000 100.00
6
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
โครงการปกติ 80,000 107,375 134.22
7
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
การพัฒนาทักษะผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 450,000 450,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 1,206,000 1,206,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนตำบลทับพริก สู่การตลาดเชิงพาณิชย์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
7
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
8
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,818,280 3,637,219 95.26