หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะการทำขนมอบและเบเกอรี่
โครงการปกติ 47,850 47,850 100.00
2
โครงการพัฒนาทักษะการผสมเครื่องดื่มสู่มืออาชีพ
โครงการปกติ 43,000 43,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศิลปการละเล่นพื้นบ้าน จังหวัดระนอง
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการสืบสานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดระนอง
โครงการปกติ 12,000 10,500 87.50
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 70,000 74,424 106.32
2
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 110,000 127,600 116.00
3
โครงการสืบสานเพื่อสร้างมูลค่าอาชีพตามภูมิปัญญาจากต้นจากของชุมชน
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
4
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง
โครงการปกติ 90,000 70,000 77.78
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ 80,710 80,710 100.00
2
English for Basic Communication
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 12,000 100.00
3
การ Live เพื่อขายออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 24,000 100.00
4
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 17,640 122.50
5
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 0 0.00
6
การตัดเย็บพื้นฐานเพื่อการใช้งาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,800 16,800 100.00
7
การตัดเย็บสร้างผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,160 33,600 166.67
8
การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,320 50,400 125.00
9
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 31,200 130.00
10
ขนมไทยและอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,320 17,220 42.71
11
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,200 9,060 125.83
12
โปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,800 16,800 100.00
13
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,320 42,000 104.17
14
ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,320 40,320 100.00
15
ภาษาเมียนมาพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,800 16,800 100.00
16
สนทนาภาษาเมียนมา 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,800 16,800 100.00
17
สนทนาภาษาเมียนมา 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 12,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและผู้รับบริการ วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
3
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ และการวิจัยการเรียนการสอน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
4
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 72,400 68,630 94.79
5
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
6
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาระดับอนุปริญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
โครงการปกติ 65,000 59,984 92.28
7
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
8
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ 30,000 27,712 92.37
9
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง ด้านทักษะดิจิทัล ทักษะภาษา ทักษะมาตรฐานสาขาวิชาหรืออาชีพ
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการปกติ 200,000 194,628 97.31
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมคนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 80,000 69,340 86.68
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,032,600 2,006,018 98.69