หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer ; YSF)
โครงการปกติ 99,600 8,650 8.68
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 51,500 38,360 74.49
2
โครงการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อาซูรอสัมพันธ์
โครงการปกติ 10,500 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 62,200 27.04
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปบ้านสลินดง
โครงการปกติ 80,000 73,689 92.11
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยกันบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตะลุบัน
โครงการปกติ 80,000 12,400 15.50
3
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 100,000 53,700 53.70
4
โครงการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลหนองแรต
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 100,000 38,780 38.78
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการการปรับปรุงหลักสูตรและประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 55,900 0 0.00
2
โครงการฝึกอบรมการขายออนไลน์ผู้เริ่มต้นสู่การเป็นมืออาชีพ
โครงการปกติ 50,500 0 0.00
3
การชงเครื่องดื่มและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 9,900 100.00
4
การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
5
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 0 0.00
6
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยมสู่อาชีพอิสระ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 0 0.00
7
การทำขนม Coffee break
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 0 0.00
8
การทำเค้ก-แต่งหน้าเค้กและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
9
การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 79,200 0 0.00
10
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
โครงการปกติ 2,000 0 0.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
4
โครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 45,000 41,750 92.78
5
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการปกติ 43,000 39,596 92.08
6
โครงการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
โครงการปกติ 15,000 3,400 22.67
7
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 112,000 10,200 9.11
8
โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 13,950 13,950 100.00
9
โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
โครงการปกติ 52,000 21,700 41.73
10
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางเลือก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
11
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ หลักสูตรอนุปริญญา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 2,000 0 0.00
12
โครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 3,000 0 0.00
13
โครงการสร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 8,000 5,850 73.13
14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่
โครงการปกติ 51,350 51,350 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต สู่ความสำเร็จ ของเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม EF (เพื่อขยายผลกลุ่มเป้าหมายใหม่) บูรณาการร่วมกับนักศึกษาสาขาปฐมวัย )
โครงการปกติ 65,000 130,000 200.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 200,000 108,882 54.44
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 40,608 40.61
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 75,000 0 0.00
2
โครงการประเมินศักยภาพชุมชน
โครงการปกติ 60,000 44,266 73.78
3
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 330,800 117,350 35.47
4
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 249,200 249,200 100.00
5
โครงการศึกษาชุมชนต้นแบบและแลกเปลี่ียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 270,000 222,612 82.45
6
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา
โครงการปกติ 75,000 0 0.00
7
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
8
โครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มงานช่างศิลป์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 65,000 46,000 70.77
9
โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 45,000 0 0.00
10
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 200,000 178,491 89.25
11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 210,000 184,076 87.66
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
การผลิตธูปสมุนไพรไล่ยุง
โครงการปกติ 75,000 0 0.00
2
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส สงขลา ยะลา และ ปัตตานี)
โครงการปกติ 300,000 299,100 99.70
3
โครงการพัฒนคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาน้ำซอสปรุงรสนาสิดาแฆ
โครงการปกติ 165,000 34,569 20.95
4
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร : สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้
โครงการปกติ 75,000 73,820 98.43
5
โครงการพัฒนาไม้ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านละหาร ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 17,320 31.49
6
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สะนอเมี่ยง (พอ) คำ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 200,000 110,000 55.00
7
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากเห็ด : น้ำพริกเห็ดสวรรค์ , ทอดมันเห็ด
โครงการปกติ 75,000 36,165 48.22
8
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มตือปงเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
9
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทำกระยาสารท ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
10
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทำครองแครงกรอบ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 48,800 88.73
11
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพน้ำพริกไก่กรอบ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
12
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการประกอบอาชีพการปลูกผักยกแคร่
โครงการปกติ 75,000 45,800 61.07
13
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชนช่างไม้ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
14
โครงการพัฒนาอาชีพการทำขนมโดนัทจิ๋วและโรตีกรอบจิ๋ว ชุมชนป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 61,050 111.00
15
โครงการพัฒนาอาชีพการทำเครื่องแกงบ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
16
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 47,050 85.55
17
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากเมืองสาย
โครงการปกติ 160,000 104,308 65.19
18
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกตาลแช่อิ่มสู่อาชีพที่ยั่งยืน ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
19
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มครัวเรือนยากจน
โครงการปกติ 100,000 6,148 6.15
20
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปกติ 55,000 45,840 83.34
21
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยแครง และปลากะพง ป่าชายเลน ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 130,900 121,000 92.44
22
โครงการสำรวจและศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 89,100 84,355 94.67
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
โครงการปกติ 80,000 16,850 21.06
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
6
อิสลามศึกษา (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,820,000 3,059,135 52.56