หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer ; YSF)
โครงการปกติ 99,600 99,600 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 51,500 51,500 100.00
2
โครงการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อาซูรอสัมพันธ์
โครงการปกติ 10,500 10,500 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปบ้านสลินดง
โครงการปกติ 80,000 73,689 92.11
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยกันบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตะลุบัน
โครงการปกติ 80,000 86,311 107.89
3
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
4
โครงการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลหนองแรต
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการการปรับปรุงหลักสูตรและประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 55,900 55,900 100.00
2
โครงการฝึกอบรมการขายออนไลน์ผู้เริ่มต้นสู่การเป็นมืออาชีพ
โครงการปกติ 50,500 50,500 100.00
3
การชงเครื่องดื่มและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 9,900 100.00
4
การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 26,400 100.00
5
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 52,800 100.00
6
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยมสู่อาชีพอิสระ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 0 0.00
7
การทำขนม Coffee break
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 0 0.00
8
การทำเค้ก-แต่งหน้าเค้กและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
9
การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 79,200 79,200 100.00
10
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 26,400 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
โครงการปกติ 2,000 2,000 100.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 8,000 8,000 100.00
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 50,000 55,000 110.00
4
โครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
5
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการปกติ 43,000 43,000 100.00
6
โครงการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
โครงการปกติ 15,000 10,000 66.67
7
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 112,000 112,000 100.00
8
โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 13,950 13,950 100.00
9
โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
โครงการปกติ 52,000 52,000 100.00
10
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางเลือก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
11
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ หลักสูตรอนุปริญญา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 2,000 2,000 100.00
12
โครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 3,000 3,000 100.00
13
โครงการสร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 8,000 8,000 100.00
14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่
โครงการปกติ 51,350 51,350 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต สู่ความสำเร็จ ของเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม EF (เพื่อขยายผลกลุ่มเป้าหมายใหม่) บูรณาการร่วมกับนักศึกษาสาขาปฐมวัย )
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
2
โครงการประเมินศักยภาพชุมชน
โครงการปกติ 60,000 54,266 90.44
3
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 330,800 330,800 100.00
4
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 249,200 254,934 102.30
5
โครงการศึกษาชุมชนต้นแบบและแลกเปลี่ียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 270,000 270,000 100.00
6
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
7
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
8
โครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มงานช่างศิลป์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
9
โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
10
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 210,000 210,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
การผลิตธูปสมุนไพรไล่ยุง
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
2
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส สงขลา ยะลา และ ปัตตานี)
โครงการปกติ 300,000 300,000 100.00
3
โครงการพัฒนคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาน้ำซอสปรุงรสนาสิดาแฆ
โครงการปกติ 165,000 165,000 100.00
4
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร : สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
5
โครงการพัฒนาไม้ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านละหาร ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
6
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สะนอเมี่ยง (พอ) คำ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
7
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากเห็ด : น้ำพริกเห็ดสวรรค์ , ทอดมันเห็ด
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
8
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มตือปงเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
9
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทำกระยาสารท ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
10
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทำครองแครงกรอบ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
11
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพน้ำพริกไก่กรอบ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
12
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการประกอบอาชีพการปลูกผักยกแคร่
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
13
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชนช่างไม้ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
14
โครงการพัฒนาอาชีพการทำขนมโดนัทจิ๋วและโรตีกรอบจิ๋ว ชุมชนป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
15
โครงการพัฒนาอาชีพการทำเครื่องแกงบ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
16
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
17
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากเมืองสาย
โครงการปกติ 160,000 160,000 100.00
18
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกตาลแช่อิ่มสู่อาชีพที่ยั่งยืน ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
19
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มครัวเรือนยากจน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
20
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
21
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยแครง และปลากะพง ป่าชายเลน ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 130,900 135,645 103.62
22
โครงการสำรวจและศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 89,100 84,355 94.67
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
6
อิสลามศึกษา (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,820,000 5,688,000 97.73