หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนเกษตรสำหรับพื้นที่สูง
ประกาศนียบัตร 112,200 54,600 48.66
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริมแก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 123,900 119,200 96.21
2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวประสบการณ์วิถีชาติพันธุ์ (DoiSter Experience)
โครงการปกติ 170,000 170,000 100.00
2
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาชาติพันธุ์ตามอัธยาศัยสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) บ้านจ่าโบ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 104,000 104,000 100.00
3
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลำน้ำแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 90,000 90,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ รองรับเทคโนโลยี 4.0
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการ
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
การเขียนหนังสือราชการและระบบอิเลกทรอนิกส์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 10,000 100.00
3
การจัดการขยะอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 10,000 100.00
4
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
5
การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
6
การดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในภาวะซึมเศร้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,300 0 0.00
7
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
8
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
9
การตลาดออนไลน์และออกแบบบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
10
การตัดเย็บผ้าถุงและกางเกงไทใหญ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 20,000 100.00
11
การบินอากาศยานไร้คนขับเพื่อการถ่ายภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,800 7,800 100.00
12
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
13
การแปรรูปหญ้าหวานเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
14
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตุ๊กตากิ่งกะหร่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 24,750 100.00
15
การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรเพื่อการจำหน่าย(ไพล)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 10,000 100.00
16
การเล่าเรื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม Story Telling
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
17
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
18
การออกแบบต้นแบบและเทคนิคการตัดเย็บจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,500 27,500 100.00
19
การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เกษตรแปรรูปบ้านบ่อไคร้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 10,000 100.00
20
การออกแบบและการสร้างเพจสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
21
การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าชนเผ่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
22
การอ่านและเขียนภาษาเมียนมาร์เพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 8,800 100.00
23
ขนมไทยสร้างอาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
24
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
25
จานใบไม้รักษ์โลก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
26
ช่างปูนพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
27
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,300 6,300 100.00
28
ดิจิทัลเพื่อทักษะการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Digital For Smart Living)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 10,000 100.00
29
ไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น (ระดับ 1)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 10,000 100.00
30
สารสกัดสมุนไพรควบคุมโรคพืช และแมลงศัตรูพืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 20,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 99,000 99,000 100.00
2
โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาและการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 50,000 48,381 96.76
3
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ
โครงการปกติ 90,000 90,000 100.00
4
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 30,000 29,896 99.65
5
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 90,000 90,000 100.00
6
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นฐานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 17,000 17,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การพัฒนาครูปฐมวัยและผู้ปกครองผ่านกิจกรรมเล่านิทานอ่านหนังสือ และปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมเด็กปฐมวัย 3 มิติ
โครงการปกติ 65,000 42,000 64.62
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 782,000 782,000 100.00
2
พัฒนาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 500,000 362,192 72.44
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพืชชูรสสู่การเป็นอาหารสุขภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขมิ้น
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,181,050 2,936,919 92.33