หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 116,375 116,375 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 296,875 296,875 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 37,050 37,050 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 236,550 236,550 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 468,350 468,350 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 57,950 57,950 100.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 120,600 120,600 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 300,600 300,600 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 41,400 41,400 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 217,800 217,800 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 435,600 435,600 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 61,200 61,200 100.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 600,250 600,250 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 1,531,250 1,531,250 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 253,500 253,500 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 1,618,500 1,618,500 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 3,204,500 3,204,500 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 396,500 396,500 100.00
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 245,000 245,000 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 625,000 625,000 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 78,000 78,000 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 498,000 498,000 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 986,000 986,000 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 122,000 122,000 100.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 56,350 56,350 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 143,750 143,750 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 17,940 17,940 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 114,540 114,540 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 226,780 226,780 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 28,060 28,060 100.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 29,950 34,000 113.52
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 50,030 50,030 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 229,994 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน (การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน) /Project Based
โครงการปกติ 300,000 300,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
เพิ่มขีดความสามารถช่างไฟฟ้าชุมชน (Up-Skill)
โครงการปกติ 52,500 52,500 100.00
2
การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,500 6,300 84.00
3
การตัดผมชายทรงสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
4
การแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 13,500 100.00
5
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,200 9,200 100.00
6
การนวดมือและฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,450 21,450 100.00
7
การบำรุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 14,400 68.57
8
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 19,500 100.00
9
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,600 12,600 100.00
10
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,000 19,400 84.35
11
งานผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,000 22,100 85.00
12
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 12,000 80.00
13
ช่างเชื่อมติกอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 12,000 100.00
14
เทคนิคการซ่อมลำโพงและการประกอบตู้ลำโพง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,300 12,300 100.00
15
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 12,000 80.00
16
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การปลูกพืช)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
17
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การเลี้ยงสัตว์)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
18
สมุนไพรชาวบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,000 14,800 87.06
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
: โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรรถนะด้านมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษา และพัฒนาผู้เรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน TQF
โครงการปกติ 82,800 56,350 68.06
2
การพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ 199,500 199,500 100.00
3
การศึกษากระบวนการวัดและประเมินผลของผู้สอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้เรียน
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
4
โครงการพัฒนาพัฒนาหลักสูตร
โครงการปกติ 30,000 19,727 65.76
5
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 85,000 85,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สุมนไพร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
การพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการปกติ 32,000 32,000 100.00
2
การพัฒนาเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้แบบพิมพ์แบบอุ่นร้อน
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
3
การพัฒนาชุดตัดหญ้าเครื่องช็อปหญ้าแบบเคลื่อนที่
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพร การทำลูกประคบ จากเปลือกส้มโอ และช่องทางการจำหน่ายออนไลน์
โครงการปกติ 11,500 11,500 100.00
5
การพัฒนารถไถนั่งขับเพื่อการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกมะยงชิด ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โครงการปกติ 62,000 62,000 100.00
6
เครื่องบดพริกแกงอัตโนมัติ ๒ ขั้นตอนver.2
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
7
เครื่องผสมส่วนผสมปลา การทำปลาร้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืช-สัตว์ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
8
เครื่องให้อาหารไก่กี่งอัตโนมัติ
โครงการปกติ 42,000 42,000 100.00
9
เครื่องอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับกลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (พัฒนาเครื่องอบแห้งสองระบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์)
โครงการปกติ 32,000 32,000 100.00
10
เครื่องอบอาหารสัตว์และปุ๋ยอัดเม็ดพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 2 in 1
โครงการปกติ 32,000 32,000 100.00
11
โครงการเครื่องสไลด์กล้วยอัตโนมัติ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเกษตรท้องถิ่น บ้านใหม่สุขเกษม หมู่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 47,000 47,000 100.00
12
ชุดสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 62,000 62,000 100.00
13
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบไม้และดอกไม้ธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง AR
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
14
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอป่าแดงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
15
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไข่เค็มผงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
16
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มะขามป้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
17
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานกับสวนเกษตรขนาดเล็กกลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
โครงการปกติ 72,000 72,000 100.00
18
พัฒนาเครื่องปั่นผสมปุ๋ยเอนกประสงค์ ver.2
โครงการปกติ 24,000 24,000 100.00
19
พัฒนาเครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
20
พัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
21
พัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่ง ver.2
โครงการปกติ 42,000 42,000 100.00
22
พัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารไก่
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
23
พัฒนาโรงเรือนอบสมุนไพรตามแนวทาง BCG ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 29,500 29,500 100.00
24
ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากแฟนซีและสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 11,500 11,500 100.00
25
ยกระดับผลิตภัณพ์น้ำพริกข่าและช่องทางการขายออนไลน์ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 11,500 11,500 100.00
26
โรงเรือนสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 52,000 52,000 100.00
หลักสูตร ปวส.
1
การบัญชี (2563)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
เทคนิคเครื่องกล (2567)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคนิคโลหะ (2567)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
5
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
6
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 15,667,600 15,611,421 99.64