หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 108,200 87,200 80.59
2
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 70,500 70,500 100.00
3
โครงการจัดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานร้านกาแฟ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรการออกแบบศิลปะประยุกต์ วิทยาลัยชุมชนน่าน(Program in Applied Art Design)
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน บนฐานพหุวัฒนธรรม (Multicultural)
โครงการปกติ 60,400 60,400 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มัดย้อมสีธรรมชาติแบบชิโบริ
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
3
โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 3
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
4
ผึ้งโพรงป่าเพื่อการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน
โครงการปกติ 130,000 121,232 93.26
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ 79,600 79,600 100.00
2
การเขียนแคปชั่นและตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
3
การคิดต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
4
การถ่ายภาพ/ตัดต่อคลิปวีดีโอ ด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,100 0 0.00
5
การทำลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,600 3,600 100.00
6
การแปรรูปกล้วยในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
7
การแปรรูปสมุนไพรชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 15,000 50.00
8
การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่าง ๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
9
การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
10
การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 24,750 100.00
11
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
12
ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 15,500 93.94
13
ทักษะคิดเชิงระบบ จดบันทึกคำหลัก ร้อยเรียงสู่แผนเพื่อลงมือสร้างรูปธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 1,665 0 0.00
14
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าชุมชนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
15
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 33,000 91.67
16
น้ำหอมแห้งเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,000 0 0.00
17
บาริสตากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 23,600 143.03
18
บาริสตากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 75,150 70,850 94.28
19
บาริสตากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 24,750 100.00
20
แผนธุรกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
21
พื้นฐานการทอผ้าพื้นเมือง 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 20,610 98.14
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 85,400 85,400 100.00
2
กิจกรรมนิเทศติดตามการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 16,400 16,400 100.00
3
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 27,500 27,500 100.00
4
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ 30,500 30,500 100.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการปกติ 27,000 27,000 100.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
โครงการปกติ 41,000 41,000 100.00
7
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 61,000 61,000 100.00
8
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 38,200 38,200 100.00
9
โครงการส่งเสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 32,800 32,800 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์น่านศึกษา” พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ 1,112,000 1,060,572 95.38
2
ศูนย์ความรู้กินได้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดน่าน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,403,515 3,148,964 92.52