ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การปกครองท้องถิ่น)
ประกาศนียบัตร
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน(เกษตรอินทรีย์)
ประกาศนียบัตร
3
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน(เกษตรอินทรีย์)
ประกาศนียบัตร
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาหารพื้นถิ่นกุ้งจ่อมบุรีรัมย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
: โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่อำเภอประโคนชัย พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และสมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์
โครงการปกติ
8
การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ(IoT)ในจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคด้วยการนำระบบเทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ในการจัดการฟาร์ม
โครงการปกติ
9
โครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
10
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม THAIMOOC
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
11
การทอผ้าขาวม้าพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การทำขนมไทยเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำดอกไม้ประดิษฐ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสกัดร้อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
ช่างเขียนทองผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนางาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
21
โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา
โครงการปกติ
22
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
23
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
24
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
โครงการปกติ
25
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่ายการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการปกติ
26
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงาน
โครงการปกติ
27
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
28
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
29
ส่งเสริมพลังงานทดแทน , การจัดการขยะชุมชน , และการพัฒนาด้านการเกษตรแบบพึ่งตนเองของพื้นที่ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
30
การยกระดับวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการการแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มใน เชิงพาณิชย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
31
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภาวะผู้นำชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
32
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
33
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
34
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
35
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
36
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
37
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
38
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา