ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตร
2
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (MUK_ MUSUEM)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (KME:สินค้าสูงวัย)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
โครงการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีตำบลดงหมู ( Area base)
โครงการปกติ
6
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนท่องเที่ยว CMLT for BCG)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
โครงการการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ
9
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
อาหารสำหรับวัยรุ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
17
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
18
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistic for SEZ) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
19
การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20
“โครงการ แหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์และการค้าอินโดจีนในรูปแบบดิจิทัล มุกดาหารเมืองแห่งการเรียนรู้ Mukdahan Learning City”
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
21
โครงการการจัดการสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (สมุนไพรเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านนิคม ทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
22
สร้างผู้นำอย่างสง่า เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
23
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
24
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา
25
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
26
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
27
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
28
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา
29
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา