ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ
5
โครงการเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
6
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
พัฒนาสื่อองค์ความรู้อาชีพของชุมชน และการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
: ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
โครงการปกติ
9
การขยายพันธุ์ไผ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูปด้วยมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การตัดเย็บผ้าหมักสมุนไพรด้วยมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การทำพรมเช็ดเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การประกอบธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การผลิตพืชฟ้าทะลายโจรและการแปรรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม่้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การเลี้ยงมดแดง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การเลี้ยงไส้เดือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การสร้างสุขภาวะชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
รักษ์โลกบนผืนผ้า (Eco-Printing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
21
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ
22
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา สำรวจความพึงพอใจ อนุปริญญา/ฝึกอบรม
โครงการปกติ
23
โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษา
โครงการปกติ
24
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนามาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
28
โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
29
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
30
ศูนย์บ่มเพาะอาชีพและนวัตกรรมการเกษตร BCG
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
31
โครงการส่งเสริมและการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดทำมาตรฐานการแปรรูปพืชสมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
32
โครงการสร้างผู้นำชุมชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
33
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา
34
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
35
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
36
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา