ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
2
การพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว(หลักสูตรการแปรรูผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลาย และหลักสูตรการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล)
โครงการปกติ
3
โครงการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดไวรัสโคโรนา 2019
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
5
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรม ผ้าทอมือ บ้านใหม่ไทยพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
การแปรรูปผลผลิตโกโก้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมชุมชนบ้านคลองหินปูนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
8
การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
9
การเลี้ยงและการแปรรูปผลผลิตจากไหรอีรี่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โครงการปกติ
10
โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวในอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
11
โครงการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
12
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
13
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
14
โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
15
กฎหมายอาหารและการขออนุญาต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การเกษตรแบบมินิมอล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การขึ้นรูปเซรามิกส์แบบอิสระเพื่อทำของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การทำขนมครกเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การทำขนมอบเบเกอรี่เชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การทำบัญชีครัวเรือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
การพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
การรักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
ขนมไทยเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
งานสานจากหญ้าแฝก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
ร่มผ้าขาวม้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
อาหารเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
36
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
37
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการปกติ
38
โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
39
โครงการพัฒนาผลงานสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
40
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
41
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
โครงการปกติ
42
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
43
การพัฒนาทักษะผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
44
โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
45
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
46
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนตำบลทับพริก สู่การตลาดเชิงพาณิชย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
47
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
48
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
49
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
50
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
51
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
52
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
53
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
54
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา
55
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา