ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
6
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
7
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
8
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าจัดการเรียนการสอน
9
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
10
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
11
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
12
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าหนังสือเรียน
13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
14
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
15
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
16
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน
17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
18
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
19
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
20
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
21
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
22
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
23
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
24
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบไฟฟ้าจากโซลาเซลล์แผงแตก(มือ2)
โครงการปกติ
25
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
26
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
27
หน่วยซ่อมสร้างบริการเพื่อชุมชน Thailand4.0 (Fixit Community Unit)
โครงการปกติ
28
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
การจัดการสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
การนวดมือและฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
35
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส และปวช. ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
36
โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. และ อนุปริญญา
โครงการปกติ
37
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
38
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา
โครงการปกติ
39
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปวส.2 และระดับปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
40
โครงการพัฒนาความรู้และทดสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ
41
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
42
โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ
43
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
44
โครงการสนับสนุนการยอมรับให้นักวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง โดยใช้โจทย์จากชุมชน
โครงการปกติ
45
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
46
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถี Next Normal โดยใช้สื่อ EF (Executive Functions)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
47
โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
48
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
49
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
50
โครงงานการพัฒนารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประเภทรถตลาด )
โครงการปกติ
51
โครงงานการสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันจากพลาสติกด้วยความร้อนแบบอัดอากาศ
โครงการปกติ
52
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาว
โครงการปกติ
53
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องจักตอก
โครงการปกติ
54
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทำปุ๋ยจากเศษอาหาร
โครงการปกติ
55
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องบดมันขนาดเล็ก
โครงการปกติ
56
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการต่อวงจรรถจักรยานไฟฟ้า
โครงการปกติ
57
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องคั่วพริกเอนกประสงค์
โครงการปกติ
58
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องเด็ดก้านพริก
โครงการปกติ
59
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง
โครงการปกติ
60
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
โครงการปกติ
61
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องหั่นยาสูบ
โครงการปกติ
62
โครงงานเครื่องปอกสับปะรด
โครงการปกติ
63
โครงงานเครื่องปั้นกระสุนดินเหนียว
โครงการปกติ
64
โครงงานเครื่องยกของแบบไฮดรอลิกส์
โครงการปกติ
65
โครงงานเครื่องรีดน้ำ
โครงการปกติ
66
โครงงานเตาเผาถ่านคุณภาพสูง
โครงการปกติ
67
โครงงานเตาอบอุณหภูมิสูงแบบอนุรักษ์พลังงาน
โครงการปกติ
68
โครงงานพัฒนาเครื่องเติมน้ำดื่มอัตโนมัติ
โครงการปกติ
หลักสูตร ปวส.
69
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
70
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
71
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
72
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรอนุปริญญา
73
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
74
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
75
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
76
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา