ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะการทำขนมอบและเบเกอรี่
โครงการปกติ
2
โครงการพัฒนาทักษะการผสมเครื่องดื่มสู่มืออาชีพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศิลปการละเล่นพื้นบ้าน จังหวัดระนอง
โครงการปกติ
4
โครงการสืบสานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดระนอง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
5
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
6
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
โครงการปกติ
7
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองจังหวัดระนอง
โครงการปกติ
8
โครงการสืบสานเพื่อสร้างมูลค่าอาชีพตามภูมิปัญญาจากต้นจากของชุมชน
โครงการปกติ
9
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
10
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
11
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ
12
English for Basic Communication
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การ Live เพื่อขายออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การตัดเย็บพื้นฐานเพื่อการใช้งาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การตัดเย็บสร้างผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ขนมไทยและอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
โปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
ภาษาเมียนมาพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
สนทนาภาษาเมียนมา 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
สนทนาภาษาเมียนมา 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
28
โครงการการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
29
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและผู้รับบริการ วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ
30
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ และการวิจัยการเรียนการสอน
โครงการปกติ
31
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
32
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ
33
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาระดับอนุปริญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
โครงการปกติ
34
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
35
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ
36
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง ด้านทักษะดิจิทัล ทักษะภาษา ทักษะมาตรฐานสาขาวิชาหรืออาชีพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
37
การใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
38
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
39
ส่งเสริมคนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
40
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
41
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
42
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
43
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
44
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
45
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
46
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา