ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนเกษตรสำหรับพื้นที่สูง
ประกาศนียบัตร
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริมแก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
4
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
การพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวประสบการณ์วิถีชาติพันธุ์ (DoiSter Experience)
โครงการปกติ
6
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาชาติพันธุ์ตามอัธยาศัยสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) บ้านจ่าโบ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
7
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลำน้ำแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
8
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ รองรับเทคโนโลยี 4.0
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
9
โครงการบริการวิชาการ
โครงการปกติ
10
การเขียนหนังสือราชการและระบบอิเลกทรอนิกส์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การจัดการขยะอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในภาวะซึมเศร้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การตลาดออนไลน์และออกแบบบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การตัดเย็บผ้าถุงและกางเกงไทใหญ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การบินอากาศยานไร้คนขับเพื่อการถ่ายภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การแปรรูปหญ้าหวานเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตุ๊กตากิ่งกะหร่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรเพื่อการจำหน่าย(ไพล)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การเล่าเรื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม Story Telling
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การออกแบบต้นแบบและเทคนิคการตัดเย็บจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เกษตรแปรรูปบ้านบ่อไคร้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
การออกแบบและการสร้างเพจสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าชนเผ่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
การอ่านและเขียนภาษาเมียนมาร์เพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
ขนมไทยสร้างอาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
จานใบไม้รักษ์โลก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
ช่างปูนพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
ดิจิทัลเพื่อทักษะการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Digital For Smart Living)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
37
ไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น (ระดับ 1)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
38
สารสกัดสมุนไพรควบคุมโรคพืช และแมลงศัตรูพืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
39
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
40
โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาและการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
41
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ
โครงการปกติ
42
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
43
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
44
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นฐานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
45
การพัฒนาครูปฐมวัยและผู้ปกครองผ่านกิจกรรมเล่านิทานอ่านหนังสือ และปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมเด็กปฐมวัย 3 มิติ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
46
โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
47
พัฒนาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
48
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพืชชูรสสู่การเป็นอาหารสุขภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขมิ้น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
49
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
50
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
51
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
52
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
53
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
54
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
55
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา
56
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา