ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
7
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
8
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
9
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
10
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
11
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
12
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าจัดการเรียนการสอน
13
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
14
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
15
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
16
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
17
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
18
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าหนังสือเรียน
19
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
20
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
21
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
22
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
23
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
24
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน
25
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
26
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
27
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
28
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
29
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
30
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
31
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
32
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
33
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
34
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน (การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน) /Project Based
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
35
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
36
เพิ่มขีดความสามารถช่างไฟฟ้าชุมชน (Up-Skill)
โครงการปกติ
37
การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
38
การตัดผมชายทรงสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
39
การแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
40
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
41
การนวดมือและฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
42
การบำรุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
43
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
44
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
45
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
46
งานผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
47
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
48
ช่างเชื่อมติกอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
49
เทคนิคการซ่อมลำโพงและการประกอบตู้ลำโพง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
50
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
51
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การปลูกพืช)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
52
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การเลี้ยงสัตว์)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
53
สมุนไพรชาวบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
54
: โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรรถนะด้านมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษา และพัฒนาผู้เรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน TQF
โครงการปกติ
55
การพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ
56
การศึกษากระบวนการวัดและประเมินผลของผู้สอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้เรียน
โครงการปกติ
57
โครงการพัฒนาพัฒนาหลักสูตร
โครงการปกติ
58
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
59
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
60
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สุมนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
61
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
62
การพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการปกติ
63
การพัฒนาเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้แบบพิมพ์แบบอุ่นร้อน
โครงการปกติ
64
การพัฒนาชุดตัดหญ้าเครื่องช็อปหญ้าแบบเคลื่อนที่
โครงการปกติ
65
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพร การทำลูกประคบ จากเปลือกส้มโอ และช่องทางการจำหน่ายออนไลน์
โครงการปกติ
66
การพัฒนารถไถนั่งขับเพื่อการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกมะยงชิด ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โครงการปกติ
67
เครื่องบดพริกแกงอัตโนมัติ ๒ ขั้นตอนver.2
โครงการปกติ
68
เครื่องผสมส่วนผสมปลา การทำปลาร้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืช-สัตว์ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
โครงการปกติ
69
เครื่องให้อาหารไก่กี่งอัตโนมัติ
โครงการปกติ
70
เครื่องอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับกลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (พัฒนาเครื่องอบแห้งสองระบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์)
โครงการปกติ
71
เครื่องอบอาหารสัตว์และปุ๋ยอัดเม็ดพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 2 in 1
โครงการปกติ
72
โครงการเครื่องสไลด์กล้วยอัตโนมัติ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเกษตรท้องถิ่น บ้านใหม่สุขเกษม หมู่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
73
ชุดสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ
74
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบไม้และดอกไม้ธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง AR
โครงการปกติ
75
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอป่าแดงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ
76
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไข่เค็มผงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ
77
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มะขามป้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ
78
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานกับสวนเกษตรขนาดเล็กกลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
โครงการปกติ
79
พัฒนาเครื่องปั่นผสมปุ๋ยเอนกประสงค์ ver.2
โครงการปกติ
80
พัฒนาเครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้
โครงการปกติ
81
พัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร
โครงการปกติ
82
พัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่ง ver.2
โครงการปกติ
83
พัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารไก่
โครงการปกติ
84
พัฒนาโรงเรือนอบสมุนไพรตามแนวทาง BCG ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
85
ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากแฟนซีและสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
86
ยกระดับผลิตภัณพ์น้ำพริกข่าและช่องทางการขายออนไลน์ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
87
โรงเรือนสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ
หลักสูตร ปวส.
88
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
89
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
90
เทคนิคโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
91
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
92
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
93
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรอนุปริญญา
94
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
95
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
96
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา